การค้าระหว่างประเทศของมณฑลซานตงครึ่งแรกของปี 2564 มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกรวม 1,340,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็น (1) มูลค่าการส่งออก 758,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (2) มูลค่าการนำเข้ารวม 581,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

มณฑลซานตง เป็นมณฑลอันดับ 1 ของจีนในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า และมีอัตราการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดของจีน ในเดือนมิถุนายน 2564 มีมูลค่าการนำเข้า – ส่งออกถึง 263,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 นับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยแบ่งประเภท ดังนี้

  1. สินค้าทั่วไป รวมมูลค่า 898,140 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4 คิดเป็นร้อยละ 67 จากจำนวนสินค้านำเข้า – ส่งออกทั้งหมดของมณฑลซานตง
  2. สินค้าแปรรูป รวมมูลค่า 217,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 คิดเป็นร้อยละ 16.2 จากจำนวนสินค้านำเข้า – ส่งออกทั้งหมดของมณฑลซานตง
  3. สินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) รวมมูลค่า 173,910 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.7 คิดเป็นร้อยละ 13 จากจำนวนสินค้านำเข้า – ส่งออกทั้งหมดของมณฑลซานตง

ประเทศคู่ค้าสำคัญของมณฑลซานตงที่นำเข้า – ส่งออกสินค้า คิดเป็นร้อยละ 56.8 จากปริมาณการนำเข้า – ส่งออกสินค้าทั้งหมดของมณฑลซานตง ได้แก่ (1) กลุ่มประเทศอาเซียน รวมมูลค่า 192,890 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.8 (2) สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่า 146,170 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.9 (3) กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป รวมมูลค่า 132,320 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4 (4) เกาหลีใต้ รวมมูลค่า 124,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1 (5) ญี่ปุ่น รวมมูลค่า 86,830 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 (6) บราซิล รวมมูลค่า 77,790 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4 และ (7) กลุ่มประเทศ “Belt and Road รวมมูลค่า 423,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 คิดเป็นร้อยละ 31.6 จากปริมาณการนำเข้า – ส่งออกสินค้าทั้งหมดของมณฑลซานตง

  1. การค้าระหว่างประเทศของมณฑลซานตงกับกลุ่มประเทศความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

รวมมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก อยู่ที่ 476,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และคิดเป็นร้อยละ 35.6 จากปริมาณการนำเข้า – ส่งออกสินค้าทั้งหมดของมณฑลซานตง แบ่งเป็น (1) มูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 266,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2 และ (2) มูลค่าการนำเข้า อยู่ที่ 210,730 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.4

4.1 กลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.4 ของปริมาณการค้ากับกลุ่มประเทศ RCEP ทั้งหมด

4.2 เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

4.3 ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

4.4 ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

4.5 นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

4.6 สินค้าที่มณฑลซานตงนำเข้าจากกลุ่มประเทศ RCEP ได้แก่ แร่ ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน เป็นต้น และสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ วัสดุเหล็กกล้า พลาสติก ยางรถ เป็นต้น โดยนำเข้าแร่เหล็กจากประเทศออสเตรเลีย ร้อยละ 53.8 ยางพาราจากกลุ่มประเทศอาเซียน ร้อยละ 80.1 และส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนสัตว์ให้กับประเทศเกาหลีใต้ ร้อยละ 41.6 และส่งออกโทรศัพท์มือถือให้กับประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 79.8

มณฑลซานตงยังคงรักษามาตรฐานและเพิ่มมูลค่าการนำเข้า – ส่งออกสินค้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่ยังคงเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ และเป็นอันดับ 1 ของมณฑลฯ มีการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการค้าและกำลังการผลิตมากขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศ RCEP เพื่อก้าวเข้าสู่บทบาทที่สำคัญ และมีความโดดเด่นมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน อีกทั้ง พร้อมที่จะร่วมมือกับกลุ่มประเทศ RCEP ในการลดหย่อนภาษี การเข้าถึงตลาดแบบเปิด ขจัดอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการค้า ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนศุลกากร ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น

  1. กลุ่มประเทศ “Belt and Road(BRI)

รวมมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก อยู่ที่ 423,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 31.6 จากปริมาณการนำเข้า – ส่งออกสินค้าทั้งหมดของมณฑลซานตง แบ่งเป็น (1) มูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 227,580 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และ (2) มูลค่าการนำเข้า อยู่ที่ 195,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว รวมมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก อยู่ที่ 80,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเป็นเดือนแรกที่ทำมูลค่าการนำเข้า – ส่งออกทะลุ 80,000 ล้านหยวน จากทั้งหมดที่ผ่านมา โดยมีรายการสินค้า ดังนี้

5.1 สินค้าทั่วไป รวมมูลค่า 291,840 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.6 คิดเป็นร้อยละ 68.9 ของปริมาณการค้ากับกลุ่มประเทศ BRI ทั้งหมด

5.2 สินค้าแปรรูป รวมมูลค่า 47,310 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.1

5.3 สินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) รวมมูลค่า 63,670 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6

5.4 ประเทศคู่ค้าสำคัญของมณฑลซานตงในกลุ่มประเทศ BRI ที่นำเข้า – ส่งออกสินค้า ได้แก่ (1) กลุ่มประเทศอาเซียน รวมมูลค่า 192,890 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.8 คิดเป็นร้อยละ 45.5 ของปริมาณการค้ากับกลุ่มประเทศ BRI ทั้งหมด (2) รัสเซีย รวมมูลค่า 55,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 (3) อินเดีย รวมมูลค่า 29,230 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.6

5.5 สินค้าที่มณฑลซานตงส่งออกให้กับกลุ่มประเทศ BRI ได้แก่ สินค้าเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และเหล็กกล้า รวมมูลค่า 99,170 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4 คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของปริมาณการส่งออกกับกลุ่มประเทศ BRI ทั้งหมด (เหล็กกล้า อยู่ที่ 19,190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5) และสินค้าอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์และอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่ เครื่องเล่นเกม และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

5.6 สินค้าที่มณฑลซานตงนำเข้าจากกลุ่มประเทศ BRI ได้แก่ (1) น้ำมันดิบ รวมมูลค่า 80,860 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 คิดเป็นร้อยละ 41.3 ของปริมาณการนำเข้าจากกลุ่มประเทศ BRI ทั้งหมด (2) สินค้าเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า รวมมูลค่า 20,850 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.3 (3) สินค้าทางการเกษตร รวมมูลค่า 15,470 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 เป็นต้น

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจในมณฑลซานตงกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง มีการพัฒนาฐานการผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มการค้าสำคัญ BRI ปัจจุบันมณฑลซานตงมีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางจีน – ยุโรป (Qilu) ที่หลากหลายเส้นทางและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก ผ่านเส้นทางนี้ครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ที่ 11,380 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

  1. สินค้าส่งออกหลักของมณฑลซานตง

ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น สินค้าเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แต่สินค้าทางการเกษตรช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกที่ลดลง ดังนี้

6.1 สินค้าเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า รวมมูลค่า 330,840 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.5 คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด

6.2 ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมมูลค่า 51,160 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32

6.3 เครื่องเล่นเกมและอะไหล่ รวมมูลค่า 24,140 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 288.2

6.4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้น รวมมูลค่า 148,760 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 คิดเป็นร้อยละ 19.6 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด

6.5 สินค้าทางการเกษตร รวมมูลค่า 58,560 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.2 คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด

  1. สินค้าที่นำเข้าหลักของมณฑลซานตง ได้แก่ (1) น้ำมันดิบ แร่เหล็ก แร่ทองแดง ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ อีก 14 รายการ รวมมูลค่า 324,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด (2) สินค้าแผงวงจรรวม (IC) อุปกรณ์เครื่องจักรกลทั่วไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.2 48.1 ตามลำดับ (3) สินค้าเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด (4) สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5 ถั่ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ฝ้าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.2 น้ำมันพืช เพิ่มขึ้นร้อยละ 174.4 (5) สินค้าทางการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด
  1. การลงทุน

โครงสร้างการลงทุนยังคงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิสาหกิจการค้าที่ลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ อยู่ที่ 286,320 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมี 460 บริษัทที่มีมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก มากกว่า 100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 51 บริษัท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และมี 51 บริษัทที่มีมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก มากกว่า 1,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5 บริษัท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

8.1 สินค้านำเข้า – ส่งออกของวิสาหกิจเอกชน รวมมูลค่า 933,450 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.9  คิดเป็นร้อยละ 69.7 จากจำนวนสินค้านำเข้า – ส่งออกทั้งหมดของมณฑลซานตง

8.2 วิสาหกิจการค้าที่ลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ รวมมูลค่า 286,320 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8

8.3 รัฐวิสาหกิจ รวมมูลค่า 118,120 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทข้ามชาติ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในมณฑลซานตง สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการค้า การลงทุนมากขึ้น มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลซานตงกับบริษัทข้ามชาติ อีกทั้ง สำนักงานศุลกากร พร้อมที่จะสนับสนุนบริษัทข้ามชาติอย่างเต็มที่ในการลงทุนและเริ่มต้นธุรกิจในมณฑลซานตง พร้อมออกมาตรการที่ครอบคลุมในการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

  1. การขนส่ง

9.1 การขนส่งสินค้าทางน้ำ รวมมูลค่า 1,170,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40

9.2 การขนส่งสินค้าทางอากาศและทางรถ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.7 65.3 ตามลำดับ

9.3 การขนส่งสินค้าทางราง รวมมูลค่า 15,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้คลี่คลายลงในประเทศจีน รวมถึงมณฑลซานตง ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีการฟื้นตัว และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การผลิต และเศรษฐกิจของจีน รวมถึงมณฑลซานตงดีขึ้น อีกทั้ง นับว่ามณฑลซานตงได้วางแผนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

แหล่งที่มา:
1. http://news.iqilu.com/shandong/yaowen/2021/0721/4912109.shtml (เว็บไซต์ทางการของมณฑลซานตง สำนักข่าว https://www.iqilu.com/)
2. https://sd.dzwww.com/sdnews/202107/t20210721_8803475.htm (เว็บไซต์ทางการ https://www.dzwww.com/)
3. https://sd.dzwww.com/sdnews/202107/t20210721_8803720.htm
4. https://sd.dzwww.com/sdnews/202107/t20210721_8804037.htm
5. https://sd.dzwww.com/sdnews/202107/t20210721_8804038.htm
ภาพประกอบ:
http://shandong.chinadaily.com.cn/

ที่มา : https://thaibizchina.com/