เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสถิติมณฑลซานตง เผยรายงานเศรษฐกิจช่วงครึ่งแรกของปี 2564 (มกราคม – มิถุนายน 2564) ของมณฑลซานตง โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 3,890,635 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากมณฑลกวางตุ้ง และมณฑลเจียงซู) แบ่งเป็น 3 รายการ ดังนี้ 

 ประเภทอุตสาหกรรม

 มูลค่าเพิ่ม (ล้านหยวน)  สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ)

 1. อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ 

 265,344  7.4

 2. อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ

 1,507,631

 11.8

 3. อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ  2,117,660

 14.2

1. ภาคการเกษตร
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค่าของภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง อยู่ที่ 481,860 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ราคาเนื้อสุกรลดลงร้อยละ 19.2

2. ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมในมณฑลซานตงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 โดยแบ่งเป็น 4 ภาคอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 (2) อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ความร้อน ก๊าซ และน้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 (3) อุตสาหกรรมการผลิตที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 โดย (4) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ลดลงร้อยละ 1.1

สินค้าทางด้านอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์พลังงานใหม่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม แผงวงจรรวม (IC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.4 55.5 และ 29.1 ตามลำดับ แยกตามประเภททางเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) บริษัทที่จีนเป็นผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 (2) บริษัทร่วมทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 (3) บริษัทที่ถือหุ้นหรือลงทุนโดยชาวต่างชาติ รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 และ (4) บริษัทเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7

เงินรายได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 4,050,290 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9 และผลกำไรรวม 236,910 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.0

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เติบโตร้อยละ 11.6

การลงทุนทางการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 การลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6

การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ลดลงร้อยละ 3.2 การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 และการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 การลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทค เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7

3. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนีราคาผู้บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9

4. จำนวนผู้มีงานทำและรายได้ประชากร
จำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 639,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 และมีอัตราการว่างงานที่ได้มีการขึ้นทะเบียนร้อยละ 3.22

รายได้เฉลี่ยต่อคนโดยรวมของประชากรในมณฑลซานตง 18,304 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตเมือง 23,604 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และรายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตชนบท 11,535 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6

 

 

แหล่งที่มา:
เว็บไซต์ทางการของนครจี่หนาน http://www.e23.cn/ (舜网) วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
https://news.e23.cn/shandong/2021-07-22/2021072200081.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/