ไฮไลท์

  • ช่วง 2-3 ปีมานี้ กว่างซีได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลางที่เอื้อต่อการพัฒนา เสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับอาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็น Gateway to ASEAN ของจีน และระเบียงการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New Western Land and Sea Corridor – NWLSC) โดยมี “เขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี)” เป็นแพลตฟอร์มสำคัญ สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของกว่างซีและเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจทำการค้าและการลงทุนในกว่างซีของจีน
  • “เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)” ประกอบด้วย 3 พื้นที่ย่อยในนครหนานหนิง (เมืองเอก) เมืองชินโจว (เมืองท่า) และเมืองฉงจั่ว (เมืองชายแดน) โดยได้รับนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนมากเป็นพิเศษ มีนโยบาย/สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน ภาษี ที่ดิน เงินรางวัลและเงินอุดหนุนต่างๆ รวมถึงการลดระเบียบและขั้นตอนการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
  • ขณะนี้ รัฐบาลกว่างซีมุ่งพัฒนาระบบบริการเชิงลึกสำหรับธุรกิจต่างชาติในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะทำหน้าที่เป็น “เสี่ยวเอ้อร์” (พนักงานบริการ) คอยติดตามให้บริการนักลงทุนต่างชาติ โดยโฟกัสการบริการนักลงทุนต่างชาติ (Customer Service) และการช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติ (Customer Support) เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับสภาพแวดล้อมทางการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในกว่างซีมากขึ้น รวมทั้งช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างชาติให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง

 

“เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)” ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 3 พื้นที่ย่อยในนครหนานหนิง (เมืองเอก) เมืองชินโจว (เมืองท่า) และเมืองฉงจั่ว (เมืองชายแดน) โดยได้รับนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนมากเป็นพิเศษ และเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าได้แบบปลอดภาษี รวมถึงการนำเข้าสินค้าสำหรับการแปรรูปเพื่อส่งออก เช่นเดียวกับ “เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้”

ตามข้อมูล พบว่า ไตรมาสแรกของปี 2564 เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) มีบริษัทจดทะเบียนรายใหม่จำนวน 6,320 ราย เพิ่มขึ้น 402% (YoY) ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทใหม่ที่ดำเนินธุรกิจในสาขาที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ (Key Sector) คิดเป็นสัดส่วน 42% โดยเฉพาะสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล การค้าระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์

หากมองเฉพาะวิสาหกิจต่างชาติ พบว่า การจัดตั้งธุรกิจของวิสาหกิจต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น 146% (YoY) คาดการณ์ว่า จะมีการใช้เงินลงทุนจริงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 352% (YoY) และจะมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกเพิ่มขึ้น 95% (YoY)

ทำไม…เขตทดลองการค้าเสรีแห่งนี้จึงกลายเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ นอกจากความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้อาเซียนแล้ว เขตทดลองการค้าเสรีแห่งนี้มีนโยบาย/สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเงินเและภาษี เงินรางวัลและเงินอุดหนุนต่างๆ ตลอดจนการลดระเบียบและขั้นตอนการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ การลดจำนวนเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจให้กระชับมากขึ้น และการกระจายอำนาจให้หน่วยงานรัฐท้องถิ่นในการตรวสอบและอนุมัติที่รวดเร็ว โดยการตรวจสอบและอนุมัติการจัดตั้งธุรกิจใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเพียงครึ่งวันเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลกว่างซีได้พัฒนาระบบการบริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และพัฒนากลไกการทำงานเพื่อให้บริการและติดตามความคืบหน้าในการลงทุน รวมถึงเคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ พร้อมเน้นว่า…ธุรกิจต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและความทัดเทียมทางกฎหมาย การแข่งขัน และการคุ้มครอง/สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน

ขณะนี้ รัฐบาลกว่างซีมุ่งพัฒนาระบบบริการเชิงลึกสำหรับธุรกิจต่างชาติในเขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) ภายใต้ “แผนงานจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับนักลงทุนต่างชาติในกว่างซี” ที่หน่วยงานภาครัฐจะทำหน้าที่เป็น “เสี่ยวเอ้อร์” (พนักงานบริการ) คอยติดตามให้บริการนักลงทุนต่างชาติ โดยโฟกัสการบริการนักลงทุนต่างชาติ (Customer Service) และการช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติ (Customer Support) เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับสภาพแวดล้อมทางการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในกว่างซี รวมทั้งช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างชาติให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วง 2-3 ปีมานี้ กว่างซีได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลางที่เอื้อต่อการพัฒนา  เสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับอาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็น Gateway to ASEAN ของจีน และระเบียงการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New Western Land and Sea Corridor – NWLSC) โดยมี “เขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี)” เป็นแพลตฟอร์มสำคัญ สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของกว่างซีและเป็นอีกโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจทำการค้าและการลงทุนในกว่างซีของจีน

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) วันที่ 5 เมษายน 2564
หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี (
广西日报) วันที่ 5 เมษายน 2564
ภาพประกอบ http://gxftz.gxzf.gov.cn

ที่มา : https://thaibizchina.com/