ด่านโม่ฮานปรับระบบขนส่งข้ามแดนเป็นแบบ “จุดต่อจุด” ลดความเสี่ยงโควิด-19

ด่านโม่ฮานของมณฑลยูนนานนับเป็นปลายทางของการขนส่งข้ามแดนบนถนนสาย R3A ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบโลจิสติกส์ทางบกระหว่างประเทศเชื่อมโยงจีน-ลาว-ไทย โดยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แม้ทั้งจีนที่เป็นประเทศปลายทางและลาวที่เป็นประเทศสะพานเชื่อมจะมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่เข้มงวด แต่ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวยังคงไม่ลดลง จึงเป็นความท้าทายของทั้งจีนและลาวในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์บริเวณด่านโม่ฮานในมณฑลยูนนานกับด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำทาให้มีความราบรื่นพร้อมกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มข้น

ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2563 การขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างด่านโม่ฮานกับด่านบ่อเต็นยังอนุญาตให้พนักงานขับรถของจีนและลาวสามารถข้ามแดนไปรับขนสินค้าในลานสินค้าของอีกฝ่ายได้ อย่างไรก็ดี ฝ่ายจีนเห็นว่าลักษณะเช่นนี้ยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อการนำเข้าโรคระบาดจากต่างประเทศกลับเข้ามาในจีน ดังนั้น จีนจึงจัดการประชุมร่วมกับลาวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ด่านโม่ฮานเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างด่านโม่ฮานกับด่านบ่อเต็นเป็นรูปแบบ “จุดต่อจุด” ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันจนบรรลุความเห็นที่จะเปลี่ยนไปใช้วิธีการแบบใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

หลักการสำคัญของการขนส่งแบบจุดต่อจุดนี้ ได้แก่ การไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าของทั้งจีนและลาวเดินทางข้ามไปยังเขตแดนของอีกฝ่ายเพื่อลดความเสี่ยงของการนำเข้าโรคระบาดจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศจีน  ทั้งนี้ จะมีการแยกหน้าที่ของพนักงานขับรถในแต่ละช่วงอย่างแยกขาดออกจากกัน กล่าวคือ การขนส่งช่วงภายในประเทศจีนจะดำเนินการโดยพนักงานขับรถชาวจีนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยพนักงานขับรถแต่ละรายจะขับรถบรรทุกสินค้าจากลานสินค้าของด่านโม่ฮานในจีนไปส่งมอบที่หลักหมุดเขตแดนจีน-ลาวหมายเลข 29 ซึ่งอยู่ระหว่างด่านโม่ฮานกับด่านบ่อเต็น และที่หลักหมุดเขตแดนนี้จะเป็นจุดสับเปลี่ยนระหว่างพนักงานขับรถชาวจีนกับชาวลาว รวมทั้งจะเป็นจุดดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพนักงานขับรถ ห้องโดยสาร และตัวรถบรรทุกสินค้า โดยภายหลังดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ที่จุดนี้แล้วเสร็จ พนักงานขับรถชาวลาวจะรับรถบรรทุกที่พนักงานขับรถชาวจีนขับออกมาจากด่านโม่ฮานเพื่อขับต่อไปยังลานสินค้าของด่านบ่อเต็นสำหรับดำเนินการขนถ่ายสินค้าต่อไป  ทั้งนี้ สำหรับกระบวนการขนส่งสินค้าจากด่านบ่อเต็นมายังด่านโม่ฮานก็จะดำเนินการย้อนกลับตามขั้นตอนการขนส่งสินค้าจากด่านโม่ฮานมายังด่านบ่อเต็น

ในภาพรวม การขนส่งข้ามแดนแบบจุดต่อจุดนี้เป็นการบริหารจัดการแบบปิดที่กำหนด “รถ 1 คันต่อคน 1 คน” รวมทั้งกำหนดเส้นทางข้ามแดนให้รถบรรทุกสินค้าเดินทางไปและกลับในเส้นทางระหว่างลานสินค้าของด่านโม่ฮาน-จุดส่งมอบรถบรรทุกสินค้า (หลักหมุดเขตแดน)-ลานสินค้าของด่านบ่อเต็นเท่านั้น

ฝ่ายจีนเห็นว่า นอกจากการขนส่งข้ามแดนวิธีใหม่นี้จะสามารถเสริมสร้างมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดให้เข้มแข็งขึ้นแล้ว ยังเป็นวิธีการที่ประกันระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในสถานการณ์โรคระบาดให้ราบรื่น และคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของรถสินค้า พนักงานขับรถ และเจ้าของสินค้าด้วย โดยฝ่ายจีนประเมินสถานการณ์ขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างด่านโม่ฮานกับด่านบ่อเต็นในขณะนี้ว่า อยู่ในระดับร้อยละ 80 ของช่วงเวลาปกติ และมีแนวโน้มจะสามารถกลับสู่ระดับปกติได้

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/tMoA3_mNATAuSYvbVcHANA

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]