กว่างซีตั้งสมาพันธ์ส่งออกเครื่องมือแพทย์ ช่วยต่างประเทศฝ่าวิกฤต COVID-19

ไฮไลท์

 • สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCPIT) ประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้จัดตั้ง “สมาพันธ์ผู้ส่งออกสิ่งของป้องกันโรคระบาด” เพื่อช่วยผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดในกว่างซีขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน และสนับสนุนการต่อสู้กับ COVID-19 ของนานาประเทศทั่วโลก
 • สมาพันธ์ดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้แบ่งปันข้อมูลและให้บริการแก่สาธารณะ ครอบคลุมด้านผู้ผลิต การจัดหา การทดสอบมาตรฐาน การส่งออก การขนส่งและโลจิสติกส์ และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและผลักดันให้สินค้า “Made in Guangxi” ก้าวสู่สากล
 • ปัจจุบัน มีบริษัทและองค์กรเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแล้ว 46 ราย ประกอบด้วยผู้ผลิตหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดป้องกัน (PPE) แว่นป้องกันละอองฝอย ถุงมือแพทย์ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และน้ำยาตรวจเชื้อ รวมถึงสถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ e-Commerce ข้ามแดน โลจิสติกส์ ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร และที่ปรึกษาด้านกฎหมายพาณิชย์
 • ผู้นำเข้าไทยที่ต้องการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากจีน ควรตรวจสอบซัพพลายเออร์ให้ละเอียดถี่ถ้วน หากคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน นั่นหมายถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน โดยผู้นำเข้าสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือจากหลายช่องทาง ตามรายละเอียดเนื้อหาข่าวด้านล่าง

 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า CCPIT) ประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้จัดตั้ง “สมาพันธ์การส่งออกสิ่งของป้องกันโรคระบาด” เพื่อช่วยผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดในกว่างซีขยายตลาดในต่างประเทศและสนับสนุนการต่อสู้กับ COVID-19 ของนานาประเทศทั่วโลก

สมาพันธ์ดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้แบ่งปันข้อมูลและให้บริการแก่สาธารณะ ครอบคลุมด้านผู้ผลิต การจัดหา การทดสอบมาตรฐาน การส่งออก การขนส่งและโลจิสติกส์ และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและผลักดันให้สินค้า “Made in Guangxi” ก้าวสู่สากล

ปัจจุบัน มีบริษัทและองค์กรเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแล้ว 46 ราย ประกอบด้วยผู้ผลิตหน้ากาก (ทั้งหน้ากากทางการแพทย์ และหน้ากาก N96/KN95) เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดป้องกัน (PPE) แว่นป้องกันละอองฝอย ถุงมือแพทย์ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และน้ำยาตรวจเชื้อ รวมถึงสถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ e-Commerce ข้ามแดน โลจิสติกส์ ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร และที่ปรึกษาด้านกฎหมายพาณิชย์

ตามรายงาน สมาพันธ์ฯ ได้รับคำสั่งซื้อจาก 20 กว่าประเทศ/ดินแดนทั่วโลก และได้ส่งออกหน้ากากอนามัยแล้ว 3.6 ล้านชิ้น ไปยังประเทศบราซิล เช็ก เนเธอร์แลนด์ อิตาลี อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์และถุงมือยางไปยังแอฟริกาใต้ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านหยวน

นอกจากนี้ สมาพันธ์ฯ อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและต่างประเทศ อาทิ

 • จัดให้ภาคธุรกิจเข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งแบบออนไลน์และออฟไฟล์ เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจมีความเข้าใจกฎระเบียบการส่งออกล่าสุด รวมทั้งเกณฑ์การขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกและขั้นตอนการส่งออก
 • ประสานเรื่องการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากลให้ภาคธุรกิจ เช่น การขอเป็นผู้ส่งออก การขอใบรับรองมาตรฐาน CE Marking ของสหภาพยุโรป และ FDA ของสหรัฐอเมริกา
 • แนะแนวทางให้ภาคธุรกิจที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม e-Commerce ข้ามแดนที่มีชื่อเสียงอย่าง com
 • ประสานกับสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ และสมาคมการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดเป้าหมายที่สำคัญ
 • จัดทำและจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ “แนะนำโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของป้องกันโรคระบาดในกว่างซี” เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 • ส่งเสริมให้โรงงานผู้ผลิตและสินค้าที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทจัดหาของรัฐบาลกับต่างประเทศ
 • เผยแพร่ข้อมูลคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการรวมล็อตสินค้าเพื่อการส่งออก
 • ประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจให้กับสมาชิกสมาพันธ์ฯ เช่น กระบวนการขอใบอนุญาตต่างๆ การดำเนินพิธีการศุลกากรส่งออก รวมถึงการขนส่งและโลจิสติกส์ในต่างประเทศ

ตามรายงาน ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงมีห่วงโซ่การผลิตอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของป้องกันโรคระบาดที่สามารถผลิตได้ครบทุกหมวดสินค้า มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานสินค้าที่ดี ซึ่งเพียงพอต่อการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดได้เป็นอย่างดี

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลจีนได้ใช้ยาขนานแรงจัดระเบียบการส่งออกเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้รับมือและป้องกันเชื้อ COVID-19 ที่ผลิตในประเทศจีน โดยตั้งเงื่อนไขการส่งออกเพิ่มเติมสำหรับโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ 5 ประเภท ได้แก่ ชุดตรวจ COVID-19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ที่จะต้องมี ใบจดทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์ หรือ Registration Certificate for Medical Device (医疗器械注册证) ทำให้โรงงานจีนที่แม้ว่าจะได้มาตรฐานส่งออกต่างๆ ไม่ว่าจะ FDA หรือ CE แล้ว แต่ยังไม่มี ใบจดทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ออกโดยสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน (National Medical Products Administration – NMPA) ก็ไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งหากฝ่าฝืน จะมีโทษขั้นรุนแรง โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น ผู้นำเข้าไทยที่ต้องการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากจีน ควรตรวจสอบซัพพลายเออร์ให้ละเอียดถี่ถ้วน หากคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน นั่นหมายถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน โดยผู้นำเข้าสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือจากหลายช่องทาง อาทิ

 • (ระดับมณฑล) โรงงานที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ผู้ส่งออกสิ่งของป้องกันโรคระบาดกว่างซี ภายใต้การชี้แนะของ CCPIT กว่างซี
 • (ระดับมณฑล) เช็คข้อมูลโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับใบจดทะเบียนฯ ในกว่างซีบนเว็บไซต์ http://yjj.gxzf.gov.cn/ylqx/ (ภาษาจีน) ของสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์กว่างซี (Guangxi Medical Products Administration/广西药品监督管理局) ซึ่งมีการอัปเดตรายชื่ออยู่เป็นประจำ
 • (ระดับประเทศ) เช็คข้อมูลโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับใบจดทะเบียนฯ ซึ่งมีมากถึง 2,000 กว่ารายทั่วประเทศจีนบนเว็บไซต์ nmpa.gov.cn/WS04/CL2582/ (ภาษาจีน) ซึ่งจัดแบ่งบัญชีรายชื่อโรงงานตามหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจน และจะมีการอัปเดตรายชื่ออยู่เป็นประจำ

นอกจากนี้ ผู้นำเข้าไทยจะต้องจดทะเบียนการนำเข้าก่อน (มี Import license) และนำรายการสินค้าไปจดแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/H1News.aspx

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.chinanews.com (中国新闻网) วันที่ 15 เมษายน 2563
       เว็บไซต์ http://cn.chinadaily.com.cn  (中国日报网) วันที่ 15 เมษายน 2563
เครดิตภาพ www.sortly.com

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]