ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU)

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จำนวน 3 ทุนต่อปี

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนจากมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้าย

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่างๆ (สาขาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี) ได้แก่

      1. Master of Mechanical Engineering
      2. Master of Power Engineering and Engineering Thermophysics
      3. Master of Electronic Science and Technology
      4. Master of Information and Communication Engineering
      5. Master of Control Science and Engineering
      6. Master of Computer Science and Technology
      7. Master of Materials Science and Engineering
      8. Master of Electrical Engineering

เปิดรับสมัคร : บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (คุณเยาวลักษณ์) หรือ 81922 (คุณสมอนงค์)

อีเมล : [email protected]

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและวิธีการสมัครได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]