สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (CAS)

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

(Chinese Academy of Sciences – CAS)

ที่อยู่: 52 Sanlihe Rd., Beijing, China, 100864

โทร: (86)-10-68597521, เว็บไซต์: http://www.cas.cn/

(1) โครงสร้างผู้บริหารสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

白春礼 (ไป๋ ชุนหลี่)
– ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์
侯建国 (โหว เจี้ยนกั๋ว)
– รองผู้อำนวยการ
张亚平 (จาง ย่าผิง)
– รองผู้อำนวยการ
张涛 (จาง เทา)
– รองผู้อำนวยการ
孙也刚 (ซุน เหย่กัง)
– หัวหน้าคณะกรรมการกลางการตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยแห่งชาติประจำสถาบันฯ
李树深 (หลี่ ซู่เซิน)
– รองผู้อำนวยการ
高鸿钧 (เกา หงจวิน)
– รองผู้อำนวยการ
周琪 (โจว ฉี)
– รองหัวหน้าเลขานุการ
汪克强 (วั่ง เค่อเฉียง)
– หัวหน้าเลขานุการ
于英杰 (หยี๋ หยิงเจี๋ย)
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
李和风 (หลี่ เหอเฟิง)
– รองหัวหน้าเลขานุการ
严庆 (เหยียน ฉิ่ง)
– รองหัวหน้าเลขานุการ

(2) โครงสร้างองค์กรของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

หน่วยงานภายใน

 1. สำนักงานกลาง (General Office)
 2. สำนักงานบริหารสถาบันวิจัย (Bureau of Academic Divisions)
 3. สำนักงานวิทยาศาสตร์แนวหน้าและการศึกษา (Bureau of Frontier Sciences and Education)
 4. สำนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาสำคัญ (Bureau of Major R&D Programs)
 5. สำนักงานการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Bureau of S&T for Development)
 6. สำนักงานการพัฒนาการวางแผน (Bureau of Development and Planning)
 7. สำนักงานประกันและการคลัง (Bureau of Facility Support and Budget)
 8. สำนักงานบุคลากร (Bureau of Personnel)
 9. สำนักงานกิจการคณะกรรมการพรรคฯ (Department for Party-related Affairs)
 10. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (Bureau of International Cooperation)
 11. สำนักงานการประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์ (Bureau of Science Communication)
 12. สำนักงานกำกับดูแลและตรวจสอบบัญชี (Bureau of Supervision and Auditing)
 13. สำนักงานบุคลากรผู้เกษียณอายุ (Bureau of Veteran Cadres)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. สถาบันวิจัยคณิตศาสตร์และระบบวิทยาศาสตร์ (Academy of Mathematics and Systems Science)
 2. สถาบันวิจัยฟิสิกส์ (Institute of Physics)        
 3. สถาบันวิจัยฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (Institute of Theoretical Physics)
 4. สถาบันวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง (Institute of High Energy Physics)        
 5. สถาบันวิจัยกลศาสตร์ (Institute of Mechanics)    
 6. สถาบันวิจัยเสียง (Institute of Acoustics)  
 7. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฟิสิกส์และเคมี (Technical Institute of Physical and Chemical)      
 8. สถาบันวิจัยสารเคมี (Institute of Chemistry)        
 9. ศูนย์วิทยาศาสตร์นาโนแห่งชาติ (National Center for Nanoscience and Technology)
 10. ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม (Research Center for Eco-environmental Sciences)      
 11. สถาบันวิจัยกระบวนการวิศวกรรม (Institute of Process Engineering)
 12. สถาบันวิจัยภูมิศาสตร์และทรัพยากร (Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research)          
 13. หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติ (National Astronomical Observatories)          
 14. หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ยูนนาน (Yunnan Observatories)                      
 15. หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ซินเจียง (Xinjiang Astronomical Observatory)
 16. ศูนย์สังเกตการณ์ดาราศาสตร์มฉางชุน (Changchun Observatory, National Astronomical Observatory)          
 17. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีทางดาราและทัศนศาสตร์นานกิง (Nanjing Institute of Astronomical Optics and Technology)                    
 18. สถาบันวิจัยการรับรู้จากระยะไกลและดิจิตอลโลก (Institute of Remote Sensing and Digital Earth)
 19. สถาบันวิจัยธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (Institute of Geology and Geophysics)                              
 20. ศูนย์วิจัยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซหลานโจว (Lanzhou Center for Oil and Gas Resources, Institute of Geology and Geophysics)
 21. สถาบันวิจัยที่ราบสูงชิงไห่ทิเบต (Institute of Qinghai-Tibet Plateau Research)        
 22. สถาบันวิจัยสัตว์มีกระดูกสันหลังโบราณและมนุษย์โบราณ (Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology)        
 23. สถาบันวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศ (Institute of Atmospheric Physics)
 24. สถาบันวิจัยพืช (Institute of Botany)
 25. สถาบันวิจัยสัตว์ (Institute of Zoology)      
 26. สถาบันวิจัยจิตวิทยา (Institute of Psychology)        
 27. สถาบันวิจัยจุลชีววิทยา (Institute of Microbiology)
 28. สถาบันวิจัยฟิสิกส์ชีวภาพ (Institute of Biophysics)
 29. สถาบันวิจัยพันธุศาสตร์และชีววิทยาพัฒนาการ (Institute of Genetics and Developmental Biology)
 30. ศูนย์วิจัยทรัพยากรการเกษตร (Center for Agricultural Resources Research)
 31. สถาบันวิจัยจีโนมปักกิ่ง (Beijing Institute of Genomics)
 32. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Institute of Computing Technology)          
 33. สถาบันวิจัยซอฟต์แวร์ (Institute of Software)
 34. สถาบันวิจัยสารกึ่งตัวนำ (Institute of Semiconductor)      
 35. สถาบันวิจัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Microelectronics)  
 36. สถาบันวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electronics)
 37. สถาบันวิจัยระบบอัตโนมัติ (Institute of Automation)
 38. สถาบันวิจัยไฟฟ้า (Institute of Electrical Engineering)
 39. สถาบันวิจัยวิศวกรรมฟิสิกส์ความร้อน (Institute of Engineering Thermophysics)
 40. ศูนย์วิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติ (National Space Science Center)
 41. สถาบันวิจัยกระแสไฟฟ้า (Academy of Photo-electricities)
 42. สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Institute of the History of Natural Sciences)
 43. สถาบันวิจัยที่ปรึกษายุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute of Science and Development)
 44. สถาบันวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศ (Institute of Information Engineering)
 45. ศูนย์การความปลอดภัยข้อมูลและการสื่อสาร (Data Assurance and Communications Security)
 46. ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ (Technology and Engineering Center for Space Utilization)
 47. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ทันสมัยปักกิ่ง (Beijing Advanced Sciences and Innovation Center)
 48. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเทียนจิน (Tianjin Institute of Industrial Biotechnology)          
 49. สถาบันวิจัยเคมีถ่านหินซานซี (Shanxi Institute of Coal Chemistry)

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานการศึกาษาที่เกี่ยวข้อง

 1. มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (University of Chinese Academy of Sciences)
 2. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (University of Science and Technology of China)
 3. ศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer Network Information Center)
 4. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Library)
 5. ศูนย์สารสนเทศหลานโจว (Lanzhou Information Center)
 6. ห้องสมุดสารสนเทศเฉิงตู (Chengdu Library and Information Center)
 7. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์หวู่ฮั่น (Wuhan Science Library)

(3) ภารกิจของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักของจีนที่ดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง มีบทบาทสำคัญในการให้การปรึกษาทางนโยบาย (Think Tank) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่สภาประชาชนจีน เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งต่อไปยังสภาแห่งรัฐ (State Council) เพื่อสั่งการไปยังกระทรวงต่างๆ

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ 2 ก้าวของการครบรอบ 100 ปี โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

 1. ก้าวแรก (ระยะที่ 1) คือ ปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะต้องทำภารกิจให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมหลากหลายตามแผนงาน “Innovation 2020” โดยจะต้องบรรลุเป้าหมายเบื้องต้นของการเป็นผู้ริเริ่มปฏิบัติใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้นำด้านวิธีการเปลี่ยนแปลงแนวทางพัฒนา 2) ผู้นำด้านการยกระดับขีดความสามารถนวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง 3) ผู้นำที่เปิดกว้างเพื่อการปฏิรูปที่ก้าวหน้าและล้ำหน้า 4) ผู้นำการสร้างสังคมสันติสุขตามแนวทางสังคมนิยม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ผลักดันนวัตกรรมใหม่ และการสร้างประเทศนวัตกรรมใหม่ (Innovation-driven Nation) โดยอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ก้าวที่สอง (ระยะที่ 2) คือ ปี 2573 เมื่อครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน 100 ปี ต้องบรรลุเป้าหมาย“ผู้ริเริ่มปฏิบัติ” ทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการสร้างชาติจีนให้เป็นมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งพื้นฐานที่ดีดังกล่าวจะทำให้ความฝันชาติจีนของชนชาติจีนฟื้นฟูสู่ความยิ่งใหญ่เกิดเป็นเรื่องจริง
ติดต่อเรา