เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างสองประเทศ (อววน.) ณ ห้องพระจอมเกล้าชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับประเด็นการหารือและผลักดันความร่วมมือมีประเด็นหลักในการหารือ 6 ประเด็น ดังนี้

         1. การผลักดันความร่วมมือและกิจกรรมในด้านระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and modern transports) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย ผ่านการจัดตั้ง China-Thailand Rail Transportation belt and road association ภายใต้การดำเนินงานของ พว. และศูนย์วิจัยร่วม ไทย – จีน ด้านระบบรางและรถไฟความเร็วสูง ภายใต้การดำเนินงานของ วว.

         2. การผลักดันกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Huawei Thailand ในเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi

         3. การขยายความร่วมมือด้านอวกาศ การทำวิจัยและพัฒนาเรื่อง Earth Space Science ระหว่าง อว. (ภายใต้การดำเนินงานของ สทอภ.) กับ องค์การอวกาศแห่งชาติจีน หรือ CNSA รวมถึงการเสนอจัดตั้งกองทุน Space Cooperation funds ระหว่าง จีนละไทย

          4. การหารือการออกแถลงการณ์ร่วมไทย-จีน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทวิภาคีด้านดาราศาสตร์ และการสนับสนุนแผนความร่วมมือพหุภาคีเพื่อวิจัยดาราศาสตร์ของกลุ่มประเทศเอเชีย บนพื้นฐานของความร่วมมือจีน-ไทย (ภายใต้การดำเนินงานของ สดร.)

         5. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขจัดความยากจนด้วย อววน. ซึ่งถอดแบบมาจากนโยบาย TPA ของประเทศจีน เพื่อลดความยากจนในชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอกลไกดังกล่าวเพื่อเสนอ กอวช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ภายใต้การดำเนินงานของ สอวช.) และ

         6. ในด้านการอุดมศึกษา ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน Online ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และขั้นตอนหรือวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทย

         พร้อมนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาวิจัยด้านยา ชุดตรวจและวัคซีนเพื่อต่อสู้กับ สถานการณ์ COVID – 19 โดยประเทศไทยคาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับประเทศจีนจะทำให้ไทยได้รับการผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปสู้ประเทศที่เริ่มมีรายได้สูงและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพนิ่ง : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 – 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

ที่มา : อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าคารวะ ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก หารือความร่วมมือ อววน.