ฝ่ายกงสุล ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่ง นำเสนอ

โครงการ GROWING TOGETHER: Online Internship Fair 2022

โครงการฝึกงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจอยากรู้จักและทำงานที่บริษัทจีน หรือบริษัทที่มีความร่วมมือกับจีนที่มีการลงทุนในประเทศไทย

โครงการฝึกงานนี้เป็นการฝึกงานในประเทศไทย
ช่วงเวลาแนะนำบริษัทและเปิดรับสมัครการฝึกงาน : กลางเดือนมกราคม 2565
ช่วงเวลาในการเข้าฝึกงาน : ช่วงปิดเทอมฤดูหนาวเป็นต้นไป

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติม