สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร

(Chinese Academy of Agricultural Science – CAAS)

ที่อยู่: No.12 Zhongguancun South St.,Haidian District, Beijing, China

โทร: (86)-10-82106755, เว็บไซต์: http://www.caas.cn/

(1) โครงสร้างผู้บริหารสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร

吴孔明 (อู๋ ข่งหมิง)
– ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร
张合成 (จาง เหอเฉิง)
– เลขาธิการกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ประจำสถาบันฯ
冯忠武 (เฝิง จงอู่)
– รองผู้อำนวยการ
李杰人 (หลี่ เจี๋ยเหริน)
– หัวหน้าคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยแห่งชาติประจำสถาบันฯ
王汉中 (หวัง ฮั่นจง)
– รองผู้อำนวยการ
梅旭荣 (เหมย ซวี่หรง)
– รองผู้อำนวยการ
孙坦 (ซุน ต่าน)
– รองผู้อำนวยการ
刘现武 (หลิว เซี่ยนอู๋)
– รองผู้อำนวยการ
黄三文 (หวงซานเหวิน)
– รองผู้อำนวยการ
陈华宁 (เฉิน ฮัวนิง)
– สมาชิกพรรรค

(2) โครงสร้างองค์กรของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร

หน่วยงานภายใน

 1. สำนักงานกลาง (Administrative office)
 2. สำนักงานกำกับดูแลทางวิทยาศาสตร์ (Department of Research Management)
 3. สำนักงานบุคลากร (Department of personnel)
 4. สำนักงานการคลัง (Department of Finance)
 5. สำนักงานโครงสร้างพื้นฐาน (Department of Infrastructure)
 6. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (Department of International Cooperation)
 7. สำนักงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Department of Agricultural Technology Transfer)
 8. คณะกรรมการพรรคฯ (CAAS Party Committee)
 9. สำนักงานตรวจสอบ (Department of Supervision)
 10. สำนักงานบริการโลจิสติกส์ (Department of Logistic Service Center)
 11. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์การเกษตร (Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences)
 12. สำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์การเกษตร (Chinese Academy of Agricultural Sciences Press)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Affiliated Agencies)

 • หน่วยงานในพื้นที่กรุงปักกิ่ง
 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์พืชไร่ (Institute of Crop Science, CAAS)
 2. สถาบันวิจัยอนุรักษ์พันธุ์พืช (Institute of Plant Protection (IPP), CAAS)
 3. สถาบันวิจัยผักและดอกไม้ (The Institute of Vegetables and Flowers, CAAS)
 4. สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture (IEDA), CAAS)
 5. สถาบันวิจัยปศุสัตว์และสัตวแพทย์ปักกิ่ง (Institute of Animal Science of CAAS)
 6. สถาบันวิจัยผึ้ง (Institute of Apicultural Research, CAAS)
 7. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์ (Feed Research Institute, CAAS)
 8. สถาบันวิจัยแปรรูปผลผลิตเกษตร (Institute of Food Science and Technology CAAS)
 9. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Research Institute, CAAS)
 10. สถาบันเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาการเกษตร (Institute of Agriculture Economics and Development, CAAS)
 11. สถาบันวิจัยทรัพยากรและการวางแผนภูมิภาคของการเกษตร (Institute of Agriculture Research and Regional Planning, CAAS)
 12. สถาบันวิจัยสารสนเทศการเกษตร (Agriculture Information Institute of CAAS)
 13. สถาบันวิจัยมาตรฐานและเทคโนโลยีการทดสอบคุณภาพการเกษตร (Institute of Quality Standard and Testing Technology for Agro-Products of CAAS)
 14. สถาบันวิจัยพัฒนาอาหารและโภชนาการของกระทรวงเกษตร (Institute of Food and Nutrition Development, Ministry of Agriculture)
 15. สำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (China Agricultural Science and Technology Press)
 • หน่วยงานนอกพื้นที่กรุงปักกิ่ง
 1. สถาบันวิจัยชลประทาน (Farmland Irrigation Research Institute)
 2. สถาบันวิจัยข้าว (China National Rice Research Institute)
 3. สถาบันวิจัยฝ้าย (Institute of Cotton Research of CAAS)
 4. สถาบันวิจัยพืชน้ำมัน (Oil Crops Research Institute, CAAS)
 5. สถาบันวิจัยเส้นใยเปลือกพืช (Institute of Bast Fiber Crops, CAAS)
 6. สถาบันวิจัยไม้ผล (Institute of Pomology of CAAS)
 7. สถาบันวิจัยผลไม้เจิ้งโจว (Zhengzhou Fruit Research Institute, CAAS)
 8. สถาบันวิจัยชา (Tea Research Institute, CAAS)
 9. สถาบันสัตวแพทย์ฮาร์บิน (Harbin Veterinary Research Institute, CAAS)
 10. สถาบันวิจัยสัตวแพทย์หลานโจว (Lanzhou Veterinary Research Institute, CAAS)
 11. สถาบันวิจัยปศุสัตว์และสัตวแพทย์หลานโจว (Lanzhou Institute of Husbandry and Pharmaceutical Science of CAAS)
 12. สถาบันวิจัยสัตวแพทย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Veterinary Research Institute, CAAS)
 13. สถาบันวิจัยทุ่งหญ้า (Institute of Grassland Research of CAAS)
 14. สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์พิเศษ (Institute of Special Animal and Plant Sciences of CAAS)
 15. สถาบันวิจัยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Agro-Environmental Protection Institute, Ministry of Agriculture)
 16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ก๊าซชีวภาพ (Biogas Institute of Ministry of Agriculture)
 17. สถาบันวิจัยเครื่องจักรการเกษตรหนานจิง (Nanjing Research Institute for Agriculture Mechanization, Ministry of Agriculture)
 18. สถาบันวิจัยยาสูบ (Institute of Tobacco Research of CAAS)
 19. สถาบันวิจัยจีโนมการเกษตรเซินเจิ้น (Shenzhen Agricultural Genome Research Institute, CAAS)
 20. สถาบันวิจัยการเกษตรในเมือง (Institute of Urban Agriculture)
 • หน่วยงานร่วม
 1. สถาบันวิจัยส้ม (Citrus Research Institute, CAAS)
 2. สถาบันวิจัยผักกาด (Institute of Sugar Beet Research of CAAS)
 3. สถาบันวิจัยพันธุกรรมไหม (National Center for Silkworm Genetic Research Preservation, CAAS)
 4. หน่วยวิจัยมรดกทางการเกษตรของจีน (Institute of agricultural heritage)
 5. สถาบันวิจัยควาย (Buffalo Research Institute, CAAS)
 6. สถาบันวิจัยนิเวศทุ่งหญ้า (Institute of Grassland Ecology)
 7. สถาบันวิจัยสัตว์ปีก (Poultry Research Institute, CAAS)
 8. สถาบันวิจัยมันเทศ (Sweetpotato Research Institute, CAAS)

(3) ภารกิจของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับชาติของจีน มีภารกิจทำการวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากเทคโนโลยีใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานวิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรระดับพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้จริงอย่างบูรณาการ CAAS เร่งดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในชนบท สิ่งสำคัญที่สุดคือ การส่งเสริมการเกษตรที่มีความยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะประสบผลสำเร็จได้โดยช่องทางต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ และการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยการเกษตรที่อยู่ในระดับสากล และ NGO ระดับโลก