น้ำทิพย์ ทองทิพย์ | ภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน (MUC)

น้ำทิพย์ ทองทิพย์ (ทิพย์)
ปริญญาเอก – คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน Minzu University of China ทุนรัฐบาลจีน (CSC)
ปริญญาโท – คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน Minzu University of China ทุนรัฐบาลจีน (CSC)
ปริญญาตรี – คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาไทยคนแรกในสาขาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน (MUC)
“การเรียนต่อที่ปักกิ่ง คือ ความใฝ่ฝันและเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากที่สุด”

ชีวิตนักเรียนปริญญาโท

หลังจากจบปริญญาตรีที่ไทย ก็มาเรียนปริญญาโทที่ปักกิ่งค่ะ เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาที่จีน และเป็นคนไทยคนแรกที่เข้ามาศึกษาในสาขานี้ที่มหาวิทยาลัยชนชาติกลางปักกิ่ง

ช่วงเทอมแรกมีความกังวลเรื่องเรียนและการปรับตัว แต่โชคดีที่ตอนนั้นมีเพื่อนสนิทชาวเวียดนามที่เรียนด้วยกัน คอยช่วยเหลือเราทุกอย่าง รวมถึงมีรุ่นพี่-รุ่นน้องคนไทยและชาวต่างชาติที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดี อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติก็ดูแลและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

หลักสูตรปริญญาโทที่เรียนเป็นหลักสูตร 3 ปี  ต้องเรียนวิชาในสาขาให้ครบ 36 หน่วยกิต เช่น ไวยากรณ์จีน ภาษาถิ่นจีน ประวัติศาสตร์ภาษาจีน อักษรศาสตร์จีน คำศัพท์ภาษาจีน สรวิทยาภาษาจีน ( วิชาระบบเสียง เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องเสียง / การออกเสียงภาษาจีน ) และอักษรานุกรม ( วิชาที่ศึกษาหนังสืออธิบายคำศัพท์ภาษาจีนเล่มแรกในประวัติศาสตร์ด้านอักษรศาสตร์จีน ) เป็นต้น และทำวิทยานิพนธ์ที่แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ ภาษาจีนสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ภาษาจีน และอักษรศาสตร์จีน

หลังจากเรียนเทอมแรกไปได้ 2 เดือน อาจารย์จะให้เราเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ที่เราจะทำในอนาคต  ตอนนั้นเลือกอาจารย์หยาง (杨吉春教授)เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านคำศัพท์ภาษาจีนสมัยใหม่

ปริญญาเอก

สำหรับการเรียนปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นคนเลือกนักศึกษา ได้อาจารย์หาน(韩琳教授)เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แต่อาจารย์หานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนโบราณและทางด้านอรรถาธิบายอักษรานุกรม ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการทำวิทยานิพนธ์ในอนาคต

การเรียนปริญญาเอกสาขาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน เป็นหลักสูตร 4 ปี  เหมาะสำหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษาและทำวิจัยภาษาจีนในเชิงลึก เป็นการศึกษาภาพรวมทางภาษาศาสตร์ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน วิชาที่ต้องเรียนในระดับปริญญาเอก เช่น อรรถาธิบายอักษรานุกรม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติ ประเภทของภาษาศาสตร์ การเปรียบเทียบภาษาตระกูลภาษาจีน-ทิเบต เป็นต้น

การเรียนปริญญาเอกนั้นมีความท้าทายมากมาย สำหรับความท้าทายของการเรียนปริญญาเอก คือ ก่อนที่จะนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ จะต้องสอบกลางภาคในเทอมแรกของปีที่ 2 หลังจากเรียนครบทุกรายวิชา (中期考核) ให้ผ่านก่อน ถึงมีสิทธิ์นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งเราจะต้องอ่านหนังสือ 40 เล่มพร้อมกับนำเสนอบทความทางวิชาการ 1 ฉบับ และนอกจากวิทยานิพนธ์แล้ว ยังจะต้องตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารชั้นนำ หรือ 核心期刊 อย่างน้อย 2 ฉบับ ระหว่างที่เรียน ก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอบทความทางวิชาการ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และร่วมรับฟังบรรยายต่าง ๆ ทางภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จีน

ถึงจะมีความท้าทายมากมาย แต่ 中央民族大学 คือ บ้านที่อบอุ่นค่ะ ขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้ทุน ให้โอกาสได้มาศึกษาต่อ เพราะการมาเรียนต่อที่ปักกิ่ง ถือเป็นความใฝ่ฝันของผู้เขียนค่ะ และการได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนและได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ปักกิ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]