วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนธันวาคม 2564

“100 เรื่องความก้าวหน้าด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2021”

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนธันวาคม 2564 เป็นฉบับส่งท้ายปี 2564 ที่ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข่าวสารความก้าวหน้าด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “100 เรื่องความก้าวหน้าด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2021”

เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ในการประชุมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน (การประชุมสองสภา) จีนได้ประกาศในร่างแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (2564 -2568) ว่า จะเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ใน 7 ด้าน คือ AI, Quantum, Semiconductor, Brain Science, Genomic & Biotechnology, Clinical Medicine and Health, และ Deep Space/Deep Earth/Deep Sea/Polar Research

จากข่าวในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า จีนได้ดำเนินการตามที่ประกาศไว้ แสดงถึงการเป็นประเทศที่มีพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระโดดอย่างรวดเร็ว ทั้งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และการวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้นก้าวหน้าเพื่อรองรับอนาคต

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_ธค64 8 MB 259