เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 ครม. จีนประกาศแผนการพัฒนาการเกษตรและชนบทให้มีความทันสมัยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 (2564 – 2568)

โดยมีสาระสำคัญ เช่น

(1) กำหนดเป้าหมาย 3 ประการที่ต้องบรรลุ ได้แก่ (ก) ภายในปี 2568 ปริมาณผลผลิตข้าวสารและธัญพืชของจีนจะมากกว่า 650 ล้านตันต่อปี (ข) พื้นที่เพาะปลูก

ที่มีมาตรฐานสูงจะมากกว่า 72 ล้านเฮกตาร์ และ (ค) อัตราการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลสัตว์เลี้ยงจะมากกว่าร้อยละ 80

(2) ภายในปี 2568 จะมีการเชื่อมโยงการเสริมสร้างผลการบรรเทาความยากจนกับยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทอย่างมีประสิทธิผล และ

(3) ภายในปี 2578 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทจะมีความคืบหน้าที่สำคัญ และจีนจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรและชนบทให้มีความทันสมัยในขั้นพื้นฐาน

 

ที่มา  :

国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》

www.gov.cn/xinwen/2022-02/11/content_5673141.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/