รายชื่อสถาบันวิจัยภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Science: CAS)

wdt_ID ลำดับ สถาบันวิจัย CAS (ไทย) สถาบันวิจัย CAS (อังกฤษ) สถาบันวิจัย CAS (จีน) ที่ตั้ง เว็บไซต์
1 1 สถาบันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระบบ Academy of Mathematics and Systems Science 数学与系统科学研究院 ปักกิ่ง http://www.amss.ac.cn/
2 2 สถาบันฟิสิกส์ Institute of Physics 物理研究所 ปักกิ่ง http://www.iop.cas.cn/
3 3 สถาบันฟิสิกส์เชิงทฤษฎี Institute of Theoretical Physics 理论物理研究所 ปักกิ่ง http://www.itp.cas.cn/
4 4 สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง Institute of High Energy Physics 高能物理研究所 ปักกิ่ง http://www.ihep.cas.cn/
5 5 สถาบันกลศาสตร์ Institute of Mechanics 力学研究所 ปักกิ่ง http://www.imech.cas.cn/
6 6 สถาบันเสียง Institute of Acoustics 声学研究所 ปักกิ่ง http://www.ioa.cas.cn/
7 7 สถาบันเทคโนโลยีฟิสิกส์และเคมี Technical Institute of Physics and Chemistry 理化技术研究所 ปักกิ่ง http://www.ipc.cas.cn/
8 8 สถาบันเคมี Institute of Chemistry 化学研究所 ปักกิ่ง http://www.ic.cas.cn/
9 9 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Center for Nano Science and Technology 国家纳米科学中心 ปักกิ่ง http://www.nanoctr.cas.cn/
10 10 ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ Research Center for Eco-Environmental Sciences 生态环境研究中心 ปักกิ่ง http://www.rcees.cas.cn/
สถาบันวิจัย CAS (อังกฤษ) สถาบันวิจัย CAS (จีน) ที่ตั้ง

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565
แหล่งข้อมูล : https://www.cas.cn/zz/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]