1. ทุนสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

สำนักงาน ก.พ.ทำความร่วมมือกับ UCAS ที่จะสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ UCAS 

1) เงื่อนไขการรับทุน

กรณีผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด

กรณีผู้ได้รับทุนไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามข้อ 1 จะจัดสรรให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่เป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.princess-it.org/th/info-ucas

2. ทุนรัฐบาลจีน

รัฐบาลจีนได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนต่างชาติดีเด่น คณาจารย์และนักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อศึกษาหรือดำเนินการวิจัยในมหาวิทยาลัยของจีน

1) รายละเอียดทุน

 • ค่าเล่าเรียน
  • นักศึกษาปริญญาเอกได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 40,000 หยวน/ปีการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาโทได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 30,000 หยวน/ปีการศึกษา
 • ค่าลงทะเบียน
  • ผู้สมัครทุนการศึกษาได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน 600 หยวน
 • ค่าครองชีพ
  • นักศึกษาปริญญาเอกคือ 5,000 หยวน/เดือน
  • นักศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่ 3,500 หยวน/เดือน
 • ค่าที่พัก
  • หอพักในมหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่พัก และหอพักนอกมหาวิทยาลัยสามารถขอเงินช่วยเหลือค่าที่พักได้ ซึ่งไม่เกิน 700 หยวน/เดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาขั้นสูงทั่วไป และ 1,000 หยวน/เดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก/นักเรียนขั้นสูง
 • เบี้ยประกันภัย
  • ค่าประกัน 800 หยวน/คน และประกันซื้อโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2) ระยะเวลาทุน

 • ปริญญาโท 36 เดือน (ขยายไม่ได้)
 • ปริญญาเอก 36 เดือน (สามารถขอต่ออายุได้ ระยะเวลารวมทุนไม่เกิน 48 เดือน)

3) เงื่อนไขการสมัคร

 • พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของจีนและกฎระเบียบและข้อบังคับของ UCAS
 • มีระดับภาษาอังกฤษหรือจีนในระดับสูง
 • ข้อกำหนดด้านการศึกษาและอายุ
  • ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีของจีน และอายุไม่เกิน 35 ปี
  • ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทของจีน และอายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติของ UCAS
 • ผู้ที่ไม่รับทุนสนับสนุนทุนอื่น ๆ เมื่อสมัครทุนนี้ และจะไม่รับทุนรูปแบบอื่นใดในช่วงระยะเวลาทุนของทุนนี้
 • รับประกันการเรียนเต็มเวลาในช่วงทุนสนับสนุนและไม่ประกอบอาชีพอื่น

ข้อควรระวัง

 1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีนสมัครทุนปริญญาเอกของโครงการนี้ นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของจีนไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครขอรับทุนปริญญาโทในโครงการนี้
 2. เนื่องจากระบบการศึกษาของบางประเทศนั้นแตกต่างจากของจีน โปรดดูที่เว็บไซต์ UCAS สำหรับข้อกำหนดระดับการศึกษาสำหรับผู้สมัครจากบางประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.ucas.ac.cn/showarticle/Article/6dca61d2-4d40-4dc9-9484-e95d3f457b10/5c2d2d52-627d-41ec-a980-ada4e40aa0a1

3. ทุนสมาพันธ์องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (Alliance of International Science Organizations: ANSO)

ANSO (Alliance of International Science Organisations) เป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากลที่ครอบคลุมและกว้างขวาง ซึ่งก่อตั้งโดย 37 สถาบัน สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และองค์กรระหว่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อร่วมมือกับการส่งเสริมแผนการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความสามารถของ ANSO และเพื่อส่งเสริมการฝึกฝนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นเยาว์และการเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ตาม “Belt and Road” และประเทศอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงระดับสากลของการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ Chinese Academy of Sciences และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจีนและประเทศสมาชิก ANSO ความร่วมมือดังกล่าววางรากฐานสำหรับความสามารถ และ ANSO Scholarship (ANSO Scholarship for Young Talents) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ โครงการมีแผนจะมอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบแก่นักศึกษารุ่นเยาว์ดีเด่น 335 คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทที่ University of Chinese Academy of Sciences ทุกปี รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาเอก 190 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 145 คน

1) รายละเอียดทุน

 • ค่าเล่าเรียน
  • นักศึกษาปริญญาเอกได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 40,000 หยวนต่อปีการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาโทได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 30,000 หยวนต่อปีการศึกษา
 • ค่าครองชีพ
  • มาตรฐานเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือ 3,000 หยวนต่อเดือน โดยหน่วยฝึกอบรมให้ 1,000 หยวน บนพื้นฐานนี้ UCAS ให้เงินช่วยเหลือค่าที่พัก 1,000 หยวนต่อเดือน
  • มาตรฐานการระดมทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกคือ 6,000 หยวนต่อเดือนก่อนสอบคุณสมบัติ และ 7,000 หยวนต่อเดือนหลังจากผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งหน่วยฝึกอบรมเป็นผู้จัดหา 1,000 หยวน
 • เบี้ยประกันภัย
  • ค่าประกัน 800 หยวน/คน และประกันซื้อโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย โปรดดูที่ Study Abroad Insurance Network (www.lxbx.net)
 • ค่าลงทะเบียน
  • ผู้สมัครทุนการศึกษาได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน 600 หยวน
 • เงินอุดหนุนสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศไปยังประเทศจีน
  • นักศึกษาทุนควรสมัครกับ UCAS ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังการรับเข้าเรียน และเงินทุนบางส่วนจะได้รับหลังจากการพิจารณาและอนุมัติ ผู้ที่อยู่ในประเทศจีนแล้วเมื่อสมัครทุนนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครขอรับเงินอุดหนุนนี้
 • ระยะเวลาทุน
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: ไม่เกิน 36 เดือน (ไม่มีการขยายเวลา)
  • นักศึกษาปริญญาเอก: ไม่เกิน 48 เดือน (ขยายไม่ได้)

นักศึกษาทุนจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนที่ UCAS หลังจากเดินทางมาประเทศจีน นอกจากนี้นักศึกษาทุนปริญญาเอกจะต้องเรียนหลักสูตรขั้นสูงแบบมืออาชีพและกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน นักศึกษาทุนปริญญาโทยังต้องเรียนหลักสูตรวิชาชีพตามข้อกำหนดของหลักสูตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาทุนปริญญาโทที่ไม่ผ่านการพิจารณาประจำปีภายในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

 • คุณสมบัติของนักศึกษาทุนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ยุติการศึกษาปริญญาโทของเขา
 • รับใบรับรองการเข้าเรียนขณะเรียนที่ประเทศจีน ไม่ใช่ปริญญาโทอย่างเป็นทางการ

นักศึกษาทุนปริญญาเอกที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือทบทวนประจำปี 2 ครั้งติดต่อกันภายในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

 • คุณสมบัติของนักศึกษาทุนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • ยุติการศึกษาระดับปริญญาเอกของเขา
 • รับใบรับรองการเข้าเรียนขณะเรียนที่ประเทศจีน ไม่ใช่ปริญญาเอกอย่างเป็นทางการ

2) เงื่อนไขการสมัคร

 • พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของจีนและกฎระเบียบและข้อบังคับของ UCAS
 • มีระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับสูง
 • ข้อกำหนดด้านอายุ
  • ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องเกิดหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2530 (รวมแล้ว)
  • ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องเกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 1992 (รวม)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนอื่นๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติของ UCAS (ดูรายละเอียดในคู่มือการรับเข้าเรียน)
 • ไม่รับทุนทุนการศึกษาอื่นใดเมื่อสมัครทุนนี้ และจะไม่รับทุนสนับสนุนรูปแบบอื่นใดในช่วงระยะเวลาการให้ทุนทุนนี้
 • รับประกันการเรียนเต็มเวลาในช่วงทุนสนับสนุนและไม่ประกอบอาชีพอื่น

ข้อควรระวัง

 1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีนสมัครทุนปริญญาเอกของโครงการนี้ นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของจีนไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครขอรับทุนปริญญาโทในโครงการนี้
 2. ผู้สมัครไม่สามารถสมัครทุนการศึกษานี้ผ่าน UCAS และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พร้อมกันได้ และไม่สามารถสมัครทุนการศึกษานี้ผ่านผู้สอนสองคน (หรือมากกว่า) พร้อมกันได้
 3. เนื่องจากระบบการศึกษาของบางประเทศแตกต่างจากจีน ข้อกำหนดระดับการศึกษาสำหรับผู้สมัครจากบางประเทศสามารถดูได้จากเว็บไซต์ UCAS

รายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.ucas.ac.cn/showarticle/Article/6dca61d2-4d40-4dc9-9484-e95d3f457b10/5c2d2d52-627d-41ec-a980-ada4e40aa0a1