ศูนย์วิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences (NSSC, CAS)

中国科学院国家空间科学中心

ที่อยู่ : No.1, Zhongguancun South Second Street, Haidian District, Beijing, China, 100190
โทร : (86)-10-62560947 , อีเมล : contact@nssc.ac.cn , เว็บไซต์ : http://www.nssc.ac.cn/

ศูนย์วิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติ (National Space Science Center: NSSC) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958 เป็นสถาบันหลักที่รับผิดชอบในการวางแผน พัฒนา และดำเนินการภารกิจดาวเทียมวิทยาศาสตร์อวกาศของจีน และเป็นผู้นำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ ในสาขาฟิสิกส์อวกาศ สภาพแวดล้อมในอวกาศ การสำรวจระยะไกลด้วยไมโครเวฟ เทคโนโลยีวิศวกรรมอวกาศ ฯลฯ

ศูนย์ NSSC รับผิดชอบระบบแอปพลิเคชันสำหรับโครงการการบินอวกาศที่มีคนควบคุมของจีนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992-2003 ได้ออกแบบ พัฒนา และทดสอบดาวเทียมประดิษฐ์ดวงแรกของจีน Dongfanghong-1 (DFH-1) และทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักในระบบแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเพย์โหลด สำหรับ Martian Space Environmental Exploration Orbiter (YH-1) นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบเพย์โหลดทางวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีน

ในช่วงต้นปี 1997 ศูนย์ NSSC เสนอโครงการ Geo-space Double Star Exploration Program (DSP) เป็นโครงการจีน-ยุโรป โดยทำการวิจัยดาวเทียม 2 ดวงเกี่ยวกับพายุแม่เหล็กระหว่างปี 2004-2007 โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการร่วมกับโครงการคลัสเตอร์ขององค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency: ESA) เป็นภารกิจดาวเทียมวิทยาศาสตร์อวกาศแห่งแรกของจีนและโครงการวิทยาศาสตร์อวกาศนานาชาติขนาดใหญ่โครงการแรก โครงการ DSP ยังเป็นโครงการแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ใช้การวัดหกจุดในอวกาศ คือการวัดแบบไดนามิกของสนามแม่เหล็กโลก

ศูนย์ NSSC ยังมีเทคโนโลยีอวกาศขั้นสูงเพื่อสนับสนุนโปรแกรมวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น สภาพแวดล้อมในอวกาศและเพย์โหลดการสำรวจระยะไกลที่พัฒนาโดย NSSC ปัจจุบันอยู่บนดาวเทียมแอปพลิเคชันของจีน เช่น ซีรี่ส์ Fengyun (FY) และ Haiyang (HY) ศูนย์ NSSC ยังได้พัฒนาโครงการเมริเดียน ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอวกาศบนพื้นดินตามแนวลองจิจูด 120 องศาตะวันออก และละติจูด 30 องศาเหนือ ตลอดจนสถานีในแอนตาร์กติกา ขณะนี้เครือข่ายเครื่องมือตรวจสอบกำลังขยายไปทางเหนือสู่รัสเซีย ทางใต้สู่ออสเตรเลีย และอีกด้านหนึ่งของโลกตามลองจิจูด 60 องศาตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ International Space Weather Meridian Circle

ปัจจุบัน NSSC รับผิดชอบโครงการ Strategic Pioneer Program on Space Science ของ CAS ซึ่งจะเปิดตัวภารกิจดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์สี่ภารกิจภายในปี 2016 คือกล้องโทรทรรศน์มอดูเลตฮาร์ดเอ็กซ์เรย์ การทดลองควอนตัมในระดับอวกาศนักสำรวจอนุภาคสสารมืด และฉือเจียน-10

ภารกิจอื่น ๆ อีกหลายภารกิจยังอยู่ในระหว่างการศึกษา เช่น ดาวเทียม Kuafu ศึกษาอิทธิพลของแสงอาทิตย์ที่มีต่อสภาพอากาศในอวกาศของโลก ภารกิจ X-ray Timing และ Polarization ภารกิจ Interferometry ภารกิจกล้องโทรทรรศน์วิทยุ Solar Polar Orbit ภารกิจสำรวจคลัปปลิ้งแมกนีโตสเฟียร์-ไอโอโนสเฟียร์-เทอร์โมสเฟียร์ ภารกิจค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบ ภารกิจหอดูดาวพลังงานแสงอาทิตย์บนอวกาศขั้นสูง โพรบไอน์สไตน์ และภารกิจสังเกตการณ์วัฏจักรของน้ำ การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับแนวคิดภารกิจวิทยาศาสตร์อวกาศในอนาคตและเทคโนโลยีหลัก

ศูนย์ NSSC มีเจ้าหน้าที่ 680 คน โดยมีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 299 คน มีนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทสาขาฟิสิกส์อวกาศ เทคโนโลยีประยุกต์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศ และทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคโนโลยีไมโครเวฟ นอกจากนี้ยังมีปริญญาโทด้านการออกแบบยานอวกาศ และมีหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาฟิสิกส์อวกาศ

โครงสร้างองค์กร

1) โครงสร้างโดยรวม (overall structure)

 1. ศูนย์สาธิตการวางแผนวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจห้วงอวกาศ (Space Science and Deep Space Exploration Study Center)
 2. ศูนย์การจัดการวิศวกรรมวิทยาศาสตร์อวกาศ (Space Science Engineering Management Center)
 3. สำนักงานสำรวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (General Office of the Lunar and Deep Space Exploration, CAS)
 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์สภาพอากาศอวกาศแห่งชาติ (National Space Weather Science Center)

2) ห้องปฏิบัติการหลัก (key laboratory)

 1. ห้องปฏิบัติการหลักของสภาวะอากาศในอวกาศแห่งชาติ (National Key Laboratory of Space Weather)
 2. ห้องปฏิบัติการหลักของเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลด้วยไมโครเวฟ สถาบันวิทยาศาสตร์จีน (State Key Laboratory of Remote Sensing Science, CAS)
 3. ห้องปฏิบัติการหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการบินและอวกาศที่ซับซ้อน สถาบันวิทยาศาสตร์จีน (Key Laboratory of Electronics and Information Technology for Space Systems Chinese Academy of Sciences, CAS)
 4. ห้องปฏิบัติการหลักของเทคโนโลยีการรับรู้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอวกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์จีน (Key Laboratory of Science and Technology on Environmental Space Situation Awareness, CAS)
 5. ห้องปฏิบัติการสำคัญของปักกิ่งสำหรับการสำรวจสภาพแวดล้อมในอวกาศบนอวกาศ (Beijing Key Laboratory of Space Environment Exploration)

3) แผนกสนับสนุนด้านเทคนิค (technical support department)

 1. แผนกควบคุมปฏิบัติการดาวเทียมวิทยาศาสตร์อวกาศ (Space Science Satellite Operation Control Department)
 2. ศูนย์ทดสอบความน่าเชื่อถือและสิ่งแวดล้อม (Reliability and Environmental Testing Center)

4) แผนกสนับสนุนสาธารณะ (public support department)

 1. ฝ่ายเอกสารและข้อมูล (Documentation and Information Department)
 2. สำนักงานสมาคมวิทยาศาสตร์อวกาศจีน (Office of the Chinese Space Science Society)
 3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง (Technology Transfer and Transformation Center)

5) สถานีสนาม (field station)

 1. สถานีสังเกตการณ์สภาพอากาศในอวกาศของมณฑลไห่หนานแห่งชาติ (Hainan Space Weather National Field Scientific Observation and Research Station)
 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์สภาพอากาศอวกาศเอเดน (Aden Space Weather Science Center)
 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์สภาพอากาศอวกาศซีซีหวางฉี (Siziwangqi Space Weather Science Center)

6) สถาบันที่ร่วมก่อตั้ง (co-construction institutions)

 1. สถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศนานาชาติ-ปักกิ่ง (International Space Science Institute-Beijing)
 2. ห้องปฏิบัติการสภาพอากาศของอเมริกาใต้ สถาบันวิทยาศาสตร์จีน (South American Space Weather Laboratory, Chinese Academy of Sciences)