วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565
“สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences: CASS)”

การวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานวิจัยจะทำให้ทราบข้อเท็จจริง ค้นพบทฤษฎี นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ ที่จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี สังคมที่พึ่งพาตนเองได้ มีความสุข มีความสงบ มีความยั่งยืน และจะเป็นฐาน เป็นตัวกระตุ้นให้ค้นคว้า วิจัย ตอบโจทย์ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำชุดข้อมูลสถาบันวิจัยของจีน โดยแบ่งเป็น สถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานและผู้สนใจได้ทราบและเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-จีนต่อไป 

วารสาร “วิทย์ไมตรี ไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นฉบับที่สองที่นำเสนอชุดข้อมูลสถาบันวิจัยในจีน โดยนำเสนอสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน หรือ Chinese Academy of Social Sciences (CASS) และข้อมูลของสถาบันวิจัยภายใต้ CASS ที่น่าสนใจ ได้เลือกมานำเสนอในฉบับนี้

เนื้อหาประกอบด้วย

 • สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน
  • โครงสร้างองค์กรของสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน
  • โครงสร้างผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน
  • รายชื่อสถาบันวิจัยภายใต้สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน จำนวน 42 แห่ง
 • ข้อมูลสถาบันวิจัยภายใต้สถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน
  • สถาบันวิจัยวรรณกรรมชาติพันธุ์ (Institute of Ethnic Literature)
  • สถาบันวิจัยวรรณกรรมต่างประเทศ (Institute of Researches in Foreign Literatures)
  • สถาบันวิจัยภาษาศาสตร์ (Institute of Linguistics)
  • สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์จีน (Chinese Academy of History)
  • สถาบันวิจัยโบราณคดี (Institute of Archaeology)
  • สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ยุคสงครามฝิ่น (Institute of Modern History)
  • สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์โลก (Institute of World History Research)
  • สถาบันวิจัยทฤษฎีประวัติศาสตร์ (Institute of History Theory)
  • สถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์ (Institute of Economics)
  • สถาบันวิจัยการพัฒนาชนบท (Rural Development Institute)
  • สถาบันอารยธรรมนิเวศวิทยา (Research Institute for Eco-civilization)
  • สถาบันวิจัยชาติพันธุ์วิทยาและมานุษยวิทยา (Institute of Ethnology and Anthropology)
  • สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งชาติ (National Institute of Social Development)
  • สถาบันเศรษฐศาสตร์และการเมืองโลก (Institute of World Economics and Politics)
  • สถาบันวิจัยกลยุทธ์ระหว่างประเทศแห่งชาติ (National Institute of International Strategy)
  • สถาบันวิจัยการประเมินสังคมศาสตร์แห่งชาติ (National Institute of Assessment in Social Science)

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_พค65 3 MB 141