วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานไทย – เจียงซู ครั้งที่ 5 โดยมีนางสาวลดา ภู่มาศ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธาน ร่วมกับนายหวง ซีเฉียง (Huang Xiqiang) ผู้ตรวจราชการ ชั้น 1 สำนักงานการต่างประเทศ มณฑลเจียงซู

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน โดยฝ่ายไทยประกอบด้วยสมาชิกสำนักงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ฝ่ายเจียงซูประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน กรมเกษตรและกิจการชนบท กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการสาธารณสุข กรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยว กรมศึกษาธิการ และสำนักงานต่างประเทศเมืองเหยียนเฉิง

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของการประชุมครั้งที่ 4 และผลักดันความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างไทยกับมณฑลเจียงซู ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยและจีน และความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา ซึ่งเจียงซูมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การผลิตที่ทันสมัย วัสดุใหม่ พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์พลังงานใหม่ เทคโนโลยีสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว การป้องกันและควบคุมโควิด-19 และโรคเขตร้อน และการแพทย์แผนดั้งเดิม เป็นต้น

อนึ่ง การประชุมคณะทำงานไทย – เจียงซู เริ่มขึ้นเมื่อปี 2559 โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้และสำนักงานต่างประเทศ มณฑลเจียงซู สลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน