วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนตุลาคม 2565
“20th CPC การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20”

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ที่มาการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน
  • การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20
  • คณะกรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 20
  • คณะกรรมการกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 20
  • สาระสำคัญในรายงานการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20
  • การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการประชุมฯ
  • คำสำคัญ

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

เอกสารประกอบ