วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มกราคม 2566

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมกราคม 2566
“การพัฒนาสีเขียวของจีน”

เนื้อหาประกอบด้วย

 • การพัฒนาสีเขียวของจีน
  • เป้าหมายการพัฒนาสีเขียวของจีน
  • นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสีเขียวของจีน
   • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 รวมถึงเป้าหมายระยะยาวจนถึงปี 2035
   • แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ “ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14”
   • แผนพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน “ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14”
   • แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว “ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14”
   • ความเห็นชี้แนะเกี่ยวกับการเร่งสร้างและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจสีเขียว คาร์บอนต่ำ และการพัฒนาแบบหมุนเวียน
   • แผนปฏิบัติการพิเศษเพื่อการพัฒนาเขตเทคโนโลยีขั้นสูงสีเขียวแห่งชาติ
  • กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของจีน
  • กรณีศึกษา : แนวทางการพัฒนาสีเขียวของจีน
   • เศรษฐกิจชีวภาพ
   • เศรษฐกิจหมุนเวียน
   • เศรษฐกิจสีเขียว
 • ความร่วมมือไทย-จีนที่ผ่านมา
 • โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]