มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2565

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2565 รับสมัครระหว่าง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ 3 ศูนย์สอบ ดังนี้

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน

สําหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจํานวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
โทร. 0-2310 8664, 0-2310 8000 ต่อ 4054, 0-2310 8196-7
E-mail: oasc@ru.ac.th
Facebook : www.facebook.com/ru.oasc

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดต่อเรา