เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งนำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม Bio-Circular-Green Day หรือ BCG Day ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทียนจินและพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติจีน โดยมีนางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมด้วย

กิจกรรม BCG Day เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนนโยบาย Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อเสริมสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงตลาดจีน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลสาขาที่เป็นจุดเน้นของแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular- Green Economy Model โดยเฉพาะการสร้างความสมดุลในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติจีนตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อให้ประชาชนจีนทั่วไปได้รับชมด้วย

อีกหนึ่งโอกาสสำคัญของการเยือนนครเทียนจิน คือ การมอบตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ ให้แก่ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ของมหาวิทยาลัยเทียนจิน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีในด้านความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง ไทย – จีน

นอกจากนี้ ในห้วงการเยือนนครเทียนจิน นายอรรถยุทธฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนา ASEAN-China Forum High-level Dialogue on Higher Education Cooperation ร่วมกับ นาย Shi Zhongjun เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียและเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างจีนและอาเซียน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทียนจินมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ทั้งนี้ ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเทียนจิน นายอรรถยุทธ์ฯ และนางสาวพสุภาฯ ยังได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทียนจินด้วย