10 มี.ค. 66 – เมื่อปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานส่วนกลาง 7 แห่ง เช่น กระทรวงศึกษาธิการและสหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันดำเนินการออก “แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการศึกษาพิเศษในช่วงแผน 5 ปีฉบับที่ 14” (พ.ศ. 2564-2568) (《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》) โดยแผนปฏิบัติการจะเน้นการศึกษาที่เป็นธรรมสำหรับเด็กทุกคนที่มีหรือไม่มีความพิการ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาพิเศษโดยผสมผสานกับการศึกษาปกติ การศึกษาสายอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการนี้ เด็กพิการในวัยเรียนประมาณ 97% จะสามารถเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับได้ภายในปีพ.ศ. 2568

ข้อมูลจากสหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีนแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2564 นักเรียนพิการประมาณ 468,500 คนได้เข้าเรียนในโรงเรียนปกติ ขณะที่ในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนเพียง 199,800 คนเท่านั้น

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/10/WS640a82d9a31057c47ebb3767.html