สรุปสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายหลี่ เค่อเฉียง แถลงการณ์รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566

จัดทำโดย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

1. ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2565)

 • ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในการวิจัยเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ และความสำเร็จด้านนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น การบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม การสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร การสำรวจใต้ทะเลลึกและภาคพื้นดิน ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ระบบนำทางด้วยดาวเทียม สารสนเทศเชิงควอนตัม เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ การผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในสังคมจาก 2.1% เป็น >2.5% และอัตราการมีส่วนร่วมของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น >60%
 • จัดตั้งห้องปฏิบัติการระดับชาติและส่งเสริมการปรับโครงสร้างห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติเป็นชุด
 • ระยะทางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพิ่มขึ้นจาก 25,000 กม. เป็น 42,000 กม.
 • การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP ลดลง 8.1%
 • การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 14.1%
 • มูลค่าเพิ่มของการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 10.6% และ 7.9% ต่อปีตามลำดับ
 • มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ และโมเดลใหม่มีสัดส่วนมากกว่า 17% ของ GDP

2. เป้าหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2566

 • เร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่
 • มุ่งเน้นไปที่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต มุ่งเน้นที่ทรัพยากรคุณภาพสูง และทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการวิจัยเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ
 • เสริมสร้างการสำรวจและพัฒนาแหล่งพลังงานและแร่ธาตุที่สำคัญในประเทศและเพิ่มปริมาณสำรองและการผลิต
 • เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรมดั้งเดิมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับไฮเอนด์ อัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เร่งการวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัย
 • พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจัง ปรับปรุงระดับการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐาน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
 • ส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในเชิงลึก
 • เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบท และดำเนินโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญ
 • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากถ่านหินสะอาด และเร่งการสร้างระบบพลังงานใหม่
 • ปรับปรุงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสีเขียว พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการลดคาร์บอนในพื้นที่สำคัญ
 • เสริมสร้างการสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเกษตร

เอกสารอ้างอิง

 • http://www.gov.cn/premier/2023-03/05/content_5744736.htm
 • http://www.gov.cn/xinwen/2023-03/05/content_5744713.htm