15 มี.ค. 66 – ทีมนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เซลล์โมเลกุลเซี่ยงไฮ้ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Shanghai’s Center for Excellence in Molecular Cell Science, Chinese Academy of Sciences) ค้นพบความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวเคลียส ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีหน้าที่สำคัญในนิวเคลียสที่อาจนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาโรคที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการศึกษาตำแหน่งของโปรตีน 200 ชนิดใน “โรงงานขนาดใหญ่” ของนิวเคลียส ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์เซลล์ที่มีความละเอียดสูงพิเศษ

ผลจากการศึกษาพบว่านอกเหนือจากโครงสร้างสามชั้นที่รู้จักแล้ว ยังมีชั้นของพื้นที่เปลือกทรงกลมที่ห่อหุ้มภายนอก DFC (Dense Fiber Component) ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า PDFC (Periphery of the Dense Fibrillar Component) และพบไรโบโซมอลอาร์เอนเอ (rRNA) ที่ผลิตขึ้นใหม่ในแต่ละหน่วย FC/DFC จำเป็นต้องผ่าน PDFC ซึ่งเป็น “สถานีตรวจสอบ” เพื่อให้การประกอบไรโบโซมขั้นสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ และจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าโปรตีน URB1 ซึ่งมีอยู่ใน “สถานีตรวจสอบ” เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมการพับและการประมวลผลที่เกิดขึ้นที่ปลายหางของ rRNA แรกเกิด

รายงานนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากในความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างนิวเคลียส หน้าที่ และผลกระทบต่อการพัฒนาของเอ็มบริโอทางชีววิทยาของเซลล์ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature (งานวิจัย : https://www.nature.com/articles/s41586-023-05767-5)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/15/WS64111868a31057c47ebb4811.html