15 มี.ค. 66 – นักวิจัยจากสถาบันเคมี (Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences) พัฒนากลไกการตรวจจับยีนที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อหายีนที่เชื่อมโยงกับความดันโลหิตสูง นำไปสู่การรักษาเฉพาะบุคคลในอนาคต โดยได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคการตรวจจับสารเรืองแสงเป็นการใช้เทคนิคการถ่ายโอนพลังงานเรโซแนนซ์ฟลูออเรสเซนซ์แบบหลายขั้นตอน (Multistep fluorescence resonance energy transfer: MS-FRET) เพื่อตรวจหายีน 10 ชนิดที่เรียกว่าสนิป (Single nucleotide polymorphisms: SNPs) ที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง นักวิจัยใช้เทคนิคนี้ในการทดลองทางคลินิกระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 100 ราย และใช้ผลการทดสอบเพื่อกำหนดทางเลือกในการใช้ยาสำหรับผู้เข้าร่วม 50 เปอร์เซ็นต์ตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระดับยา ผลการศึกษาเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงจาก 5.82 วันเป็น 4.06 วัน จากผลการศึกษาระบบนี้สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยารักษาความดันโลหิตสูงและลดอัตราความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine (งานวิจัย: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abq5753)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/15/WS64113e8da31057c47ebb49b5.html