จีนวางแผนปรับวิชาเอกในมหาวิทยาลัย เน้นไปที่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ

7 เม.ย. 66 – ภายในปี พ.ศ. 2568 จีนวางแผนที่จะปรับวิชาเอกในมหาวิทยาลัยประมาณ 20% โดยจะเน้นวิชาเอกไปที่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์จะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั่วโลก และปกป้องสุขภาพของประชาชนจะถูกจัดตั้งขึ้น ในขณะที่วิชาเอกที่ไม่เหมาะสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมจะถูกนำออกไป ด้วยอัตราการลงทะเบียนเรียนรวมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจีนสูงถึง 59.6% ในปี พ.ศ. 2565 จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก จีนจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างสาขาวิชาเอกระดับชาติราว 10,000 แห่งและฐานการเรียนรู้ 300 แห่ง เพื่อฝึกฝนนักศึกษาในสาขาวิชาพื้นฐาน นอกจากนี้ยังจะสร้างโรงเรียนหลายแห่งที่จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีแห่งอนาคต อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การสาธารณสุขระดับสูง และสร้างวิศวกรที่ยอดเยี่ยม

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/07/WS642f724ba31057c47ebb8cce.html