Way Forward 2021 ครั้งที่ 4 “ความก้าวหน้าการศึกษาด้านเทคโนโลยีจีน”

สภาพแวดล้อมการเรียน

 • ความพร้อมของเครื่องมือทำวิจัย
 • สังคมการทำงานอย่างจริงจัง
 • ความสัมพันธ์กับบริษัทชั้นนำ
 • เพื่อนคนจีนอัธยาศัยดี
 • ให้ความใส่ใจในสุขภาพ

คำแนะนำการเรียนต่อ

 • เตรียมพื้นฐาน (Foundation) ให้แน่น
 • เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
 • เรียนรู้ที่จะประยุกต์ต่อยอดงานวิจัย (Applied Research)
 • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เช่น การเลือกเรียนต่อทางด้านคณิตศาสตร์ / ฟิสิกส์ / เคมี
 • โครงการสำหรับเยาวชนไทยของภาครัฐ สามารถติดตามโครงการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จากหน่วยงานไทย เช่น โครงการ Super AI Engineer / KidBright / AI Hackathon

(คลิป : https://youtu.be/E8ph1aFNq4Y)


ความก้าวหน้าเทคโนโลยีจีน

(คลิป : https://youtu.be/Gbab_3zjR6U)
AI, Quantum Computing, Semiconductor, Scientific Mega Infrastructure, Smart City, Big Data, Software Framework, Application, Deep Learning, Healthcare
CAREER PATH

จีนปลูกฝังการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย สร้างสังคมการเรียนรู้ระยะยาว วางระบบเส้นทางการทำงาน (Career Path) ที่ชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำโลกด้านปัญญาประดิษฐ์ภายในปี 2030

ECOSYSTEM เกื้อหนุนการพัฒนา

(คลิป : https://youtu.be/3A-85OEkzgc)
จีนมีทรัพยากร (Resource) ที่ครอบคลุม เกื้อหนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และมีความใกล้ชิดระหว่าง “ทรัพยากร” กับ “ผู้ผลิต” รวมถึงมีระบบโลจิสติกส์ที่ดี ทำให้ย่นเวลาในการออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทำให้ภาคการศึกษาได้รับผลประโยชน์ไปด้วย เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในราคาถูก

BEHIDE CHINESE TECHNOLOGY

(คลิป : https://youtu.be/0PUsqufPlw8)
“คนจีนมองงานวิชาการ ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัว”
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจีน ได้ผสมผสานวัฒนธรรมและแนวคิดแบบจีนเข้าไปด้วย


แผนการพัฒนาเทคโนโลยีจีน China’s 14th Five-Year Plan (2021-2025)

(คลิป : https://youtu.be/Ktb3vilVWuE)

 1. Artificial Intelligence (AI)
 2. Quantum Information
 3. Integrated Circuits or Semiconductors
 4. Brain Science
 5. Genomics and Biotechnology
 6. Clinical Medicine and Health
 7. Deep Space, Deep Earth, Deep Sea and Polar Research

BASIC RESEARCH สร้างรากฐานการวิจัยขั้นพื้นฐานให้มั่นคง

“To make our country strong in science and technology and enhance our ability to make innovations, we must solidify the foundation of basic research. Just as, the height of the building determined by the depth of the foundation”.
China’s Premier Li Keqiang


วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
9:30 – 11:00 น. (เวลาไทย) 10:30 – 12:00 น. (เวลาจีน)

จีนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก

สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า
“คน คือ บุคคลที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

Way Forward 2021 ตอนนี้ จะมาคุยกับนักเรียนไทยที่เรียนด้านเทคโนโลยีที่จีนว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนในสาขาที่เรียนก้าวหน้าไปถึงไหน จะเอามาใช้ที่ไทยได้ยังไง

 • Natural Language Processing, Machine Translation, Deep Learning
 • Data Mining, Probabilistic Models, Recommender Systems
 • Meta-Learning, Image Generative Models
 • Quantum Computing, Ethical AI, Philosophy of Design, Software Enterprise in China/Thailand

แขกรับเชิญ
พีรเชษฐ ปอแก้ว (เชษฐ)
Institute of Computing Technology, University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)

ดร.ฐาปนา บุญชู (แก็ก)
Institute of Computing Technology, University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)

อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล (ตี๋)
Computer Science and Engineering, East China University of Science and Technology (ECUST)

กฤตย์ จินกลับ (ต่อ)
The College of Design and Innovation, Tongji University (TJU)

ดำเนินรายการโดย
ดร.สรสิช ผดุงรัชดากิจ (เติ้ล)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]