การเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลซานตง 3 ไตรมาสแรก ปี 2565

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของมณฑลซานตง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากมณฑลกวางตุ้งและมณฑลเจียงซู โดยมีมูลค่า 6,440,900 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่า GDP ของประเทศร้อยละ 1 โดยจำแนกเป็น 3 รายการ ดังนี้

2. ผลผลิตทางการเกษตร ภาพรวมของผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการประมงของมณฑลซานตงใน 3 ไตรมาสแรก ปี 2565 มีมูลค่า 840,190 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลผลิตพืชฤดูร้อนมีผลผลิตสูงสุดเป็นประวิติการณ์ มีผลผลิตผัก 61.469 ล้านตัน เติบโตขึ้นร้อยละ 4.5 ผลผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก นม และไข่ มีผลผลิต 11.722 ล้านตัน เติบโตขึ้นร้อยละ 1.2
3. การบริโภคภายในมณฑล ยอดจำหนายสินค้าอุปโภคบริโภคของมณฑลมีมูลค่ารวม 2,368,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบต่อปี ยอดขายปลีกเครื่องสำอาง เติบโตขึ้นร้อยละ 17.8 ทอง เงิน และเพชรพลอย เติบโตขึ้นร้อยละ 5.2 หนังสือ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร เติบโตขึ้นร้อยละ 5.5 ตามลำดับ
4. การบริโภคออนไลน์ภายในมณฑล ยอดค้าปลีกออนไลน์ของมณฑลมีมูลค่า 478,060 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบต่อปี
5. รายได้ประชากรในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2565 เฉลี่ย 28,768 หยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 5.3 จำแนกเป็น รายได้ประชากรเขตเมือง 37,094 หยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 4.5 และรายได้ประชากรในเขตชนบท 17,873 หยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 6
6. การจ้างงาน ในช่วง 3 ไตรมาสแรก ปี 2565 มีการจ้างงานใหม่ 948,000 ตำแหน่ง ในเขตเมือง
7. การลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบต่อปี การลงทุนในภาคการผลิตเติบโตขึ้นร้อยละ 15.1 เทียบเป็นรายปี การลงทุนของภาคเอกชนเติบโตขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบต่อปี โดยการลงทุนภาคเอกชนในภาคการผลิตเติบโตขึ้นร้อยละ 14.1
8. ดัชนีผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน โดยในเขตเมืองขยายตัวร้อยละ 1.5 และเขตชนบทขยายตัวร้อยละ 2.1
โดยสภาพ CPI ของสินค้าและบริการหลักฯ จำนวน 8 ประการ มีรายละเอียด ดังนี้

9. การนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ มีมูลค่า 2,442,600 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 15.7 จำแนกเป็น การส่งออก 1,479,340 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 20 การนำเข้า 963,260 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 8.7
9.1 มูลค่าการนำเข้าส่งออกต่าง ๆ ของมณฑลฯ ใน 3 ไตรมาสแรก ปี 2565 รายละเอียดมีดังนี้

9.2 การค้าระหว่างมณฑลซานตง-ไทย มีมูลค่า 55,150 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 10.1 จำแนกเป็น มณฑลซานตงส่งออกไปไทย 31,610 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 20.1 และมณฑลซานตงนำเข้าจากไทย 23,540 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 0.9
10. การใช้เงินลงทุนจากต่างประเทศ มีมูลค่า 17,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นร้อยละ 8.3 อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ ซึ่งการใช้เงินทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตมีมูลค่า 7,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นร้อยละ 55.5

แหล่งที่มา:

http://news.sdchina.com/show/4741210.html
http://www.customs.gov.cn/qingdao_customs/406535/fdzdgknr30/406514/406515/4640330/index.html
http://www.customs.gov.cn/qingdao_customs/406535/fdzdgknr30/406514/406515/4640298/index.html
https://m.thepaper.cn/baijiahao_20509831

 

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]