การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความก้าวหน้าการศึกษาด้านเทคโนโลยีจีน” วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 9.30 – 11.00 น.