กรอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการสายวรรณคดีเปรียบเทียบ สายวรรณคดีจีนโบราณ วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย รวมถึงคติชนวิทยา …