Photo: China Daily

17 พ.ค. 66 – นักดาราศาสตร์จีนจากหอดูดาวจื่อจินซาน (Purple Mountain Observatory) และหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติ (National Astronomical Observatories) ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Chinese Academy of Sciences) ใช้ข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อติดตามและระบุวงก้นหอยของทางช้างเผือก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีแบบหลายแขนที่มีแขนสองแขนสมมาตรกัน นั่นคือแขนเพอร์ซีอุสและแขนนอร์มา (Perseus and Norma Arms) ที่ส่วนใน ซึ่งขยายออกไปยังส่วนนอกและแยกออกเป็นหลายส่วนตามยาว ซึ่งเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างก้นหอยของทางช้างเผือก ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Astrophysical Journal

https://www.chinadaily.com.cn/a/202305/17/WS646499b8a310b6054fad387b.html