Way Forward 2023 “การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในจีน ครั้งที่ 1” ผู้บรรยาย ดร.อรสา รัตนอมรภิรมย์ (School of International Relations and …