• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • เมืองฝางเฉิงก่างกับ“ฐานหลักด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับชาติ” หนึ่งเดียวในภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงใต้ – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

เมืองฝางเฉิงก่างกับ“ฐานหลักด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับชาติ” หนึ่งเดียวในภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงใต้ – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China)

 

เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน หรือ NDRC ได้เผยบัญชีรายชื่อการจัดตั้ง “ฐานหลักด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับชาติ”ชุดที่3 ซึ่งมีทั้งหมด 25 แห่ง โดย“ฝางเฉิงก่าง”ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นเพียงเมืองเดียวในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ได้รับเลือกให้อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว

อะไรคือ ฐานหลักด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับชาติคณะกรรมการNDRC ได้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งฐานหลักด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับชาติ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันในเชิงบูรณาการ ปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น และกระตุ้นการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา คณะกรรมการNDRC ได้ประกาศบัญชีรายชื่อฯ แล้ว 3 ชุด รวม 66 แห่ง ครอบคลุม 29 มณฑลและที่มีฐานะเทียบเท่า

ทำไมต้องเมืองฝางเฉิงก่างข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของเมืองฝางเฉิงก่างที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอ่าวเป่ยปู้ทางตอนใต้ของเขตฯ กว่างซีจ้วง (คนไทยรู้จักในชื่ออ่าวตังเกี๋ย) และมีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนาม เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่สำคัญของจีน(1 ใน15 จุดทดลองเขตเศรษฐกิจท่าเรือประมงเลียบชายฝั่งทะเลระดับชาติ) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ (มีรถไฟลำเลียงสินค้าห่วงโซ่ความเย็นให้บริการแล้ว 9 เส้นทางทั่วจีน มีด่านท่าเรือและด่านสากลทางบก) และเป็นเมืองนำร่องด้านมาตรฐานการไหลเวียนของห่วงโซ่ความเย็นในสินค้าเกษตรชุดแรกของประเทศจีน

ทั้งนี้ คณะกรรมการNDRC ได้กำหนดบทบาทนำร่องในด้านต่างๆ ของ“ฐานหลักด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับชาติ” ชุดที่ 3 ในด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับอุตสาหกรรมต้นน้ำ-ปลายน้ำในพื้นที่เชิงบูรณาการ (ช่วยพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน / Cluster Development)การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาวัตกรรมสีเขียวในโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (การนำเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอัจฉริยะ เป็นดิจิทัล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการด้านโลจิสติกส์) และด้านการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา หรือ New Development Paradigm (บุกเบิกช่องทางโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นและเชื่อมโยงตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศ)

ภายใต้กรอบการทำงานในการจัดตั้ง ฐานหลักด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับชาติ ของเมืองฝางเฉิงก่าง ได้กำหนดให้ สวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสำหรับสินค้าสดและมีชีวิตนานาชาติอ่าวเป่ยปู้กว่างซี” (Guangxi Beibu Gulf International Fresh Cold Chain Logistic Park/广西北部湾国际生鲜冷链园区) เป็นคีย์โปรเจกต์ ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเมืองท่าฝางเฉิงก่างของเขตฯ กว่างซี ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือฝางเฉิงก่างเพียง 15 กิโลเมตรมีมูลค่การลงทุน 2,500 ล้านหยวน บนเนื้อที่มากกว่า 500 ไร่

โดยโครงการเฟสแรกได้เปิดดำเนินกิจการแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 บนเนื้อที่ 250 ไร่ มีมูลค่าการลงทุน 1,262 ล้านหยวน คลังห้องเย็นมีความจุรวม 2 แสนตัน ปัจจุบัน มีบริษัทรายใหญ่แล้ว5ราย และมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงแปรรูป และขนส่งที่เกี่ยวข้องอีก27ราย

ขณะที่โครงการเฟสสองยังอยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้าง(preparatory work)โดยตั้งเป้าหมายว่า โครงการเฟสสองจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2567ภายหลังโครงการทั้งหมดก่อสร้างแล้วเสร็จพื้นที่คลังสินค้าจะมีความจุมากกว่า1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร มีขีดความสามารถในการแปรรูปอาหารสดและมีชีวิตปีละ 4 แสนตันมูลค่าการค้าต่อปีมากกว่า50,000ล้านหยวน

ในอนาคต สวนโลจิสติกส์แห่งนี้จะเป็นHub โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นและเป็น High land ของการกระจายสินค้าห่วงโซ่ความเย็นสำหรับภายในจีนและเชื่อมโยงกับชาติสมาชิกอาเซียน

จุดเด่นของฐานหลักด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับชาติเมืองฝางเฉิงก่าง คือ การเป็น‘จุดเชื่อมต่อ’โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระหว่างเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ กับเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area – GBA) และประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นบนระเบียงการขนส่งระหว่างประเทศเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งใหม่ (ILSTC) ที่มีคุณภาพสูง

บีไอซี เห็นว่า เมืองฝางเฉิงก่าง เป็นอีกแพลตฟอร์มความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน รวมถึงประเทศไทย เป็น ‘โอกาส’ ที่ผู้ประกอบการ(ไทย)สามารถใช้เพื่อบุกเบิกตลาดส่งออกสินค้าห่วงโซ่ความเย็น (สินค้าเกษตรและผลพลอยได้ทางการเกษตร สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็ง) กับกว่างซี รวมถึงมณฑลเพื่อนบ้านของกว่างซีอย่างกวางตุ้ง และมณฑลทางภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่างของจีนด้วยเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจดาวรุ่งที่มีความต้องการแปรรูปและบริโภคสินค้าห่วงโซ่ความเย็นเพิ่มสูงขึ้น

การเข้าจัดตั้งธุรกิจใน “สวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสำหรับสินค้าสดและมีชีวิตนานาชาติอ่าวเป่ยปู้กว่างซี” ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น และเครือข่ายฐานกระจายสินค้าโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นที่กระจายอยู่ในมณฑลต่างๆ โดยสามารถใช้การขนส่งทางรถไฟผ่านโมเดลการขนส่ง ‘เรือ+ราง’ ที่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ำและเวลาการขนส่งที่รวดเร็ว เพื่อกระจายสินค้าห่วงโซ่ความเย็นผ่านโครงข่ายเส้นทางรถไฟดังกล่าวไปยังหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศจีนได้

 

จัดทำโดย นางสาวฉิน ยวี่อิ๋งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

ที่มา เว็บไซต์ http://gzw.gxzf.gov.cn(广西人民政府国有资产监督管理委员会) วันที่ 19 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์ www.gxnews.com.cn (广西新闻网) วันที่ 17 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์ www.ndrc.gov.cn(中国国家发展和改革委员会官网) วันที่ 12 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์
www.chinanews.com.cn(中国新闻网) วันที่6พฤษภาคม 2566
ภาพประกอบ www.gxnews.com.cnและ http://gzw.gxzf.gov.cn

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]