มณฑลเจียงซีออกแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจน (ปี 2566 – 2578)

พลังงานไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต โดยเฉพาะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตพลังงาน โดยพลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงสะอาดมีประสิทธิภาพ การเผาไหม้สูง และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มณฑลเจียงซีเป็นมณฑลที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะแร่ธาตุหายากและแร่ธาตุหลายชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาวัสดุใหม่เพื่อการกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน โดยมณฑลเจียงซีมีห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนที่ครอบคลุมกระบวนต่าง ๆ ทั้งการผลิต การกักเก็บ การขนส่ง และการประยุกต์ใช้พลังงานไฮโดรเจน

(1) ส่งเสริมการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจไฮโดรเจนก้านโจว-ทะเลสาบผอหยาง ให้ครอบคลุมเมืองที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนของมณฑล ได้แก่ นครหนานชาง เมืองจิ่วเจียง เมืองจี่อาน และเมืองก้านโจว โดยเมืองจิ่วเจียงมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นที่ตั้งของทะเลสาบผอหยาง เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเรือพลังงานไฮโดรเจน และก่อสร้างเขตนำร่องเศรษฐกิจไฮโดรเจนของมณฑลเจียงซี นครหนานชาง มุ่งต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และก่อสร้างเมืองสาธิตการพัฒนายานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells) ไฮโดรเจนของมณฑล เมือจี่อาน เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงอุปกรณ์กักเก็บไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง ส่วนประกอบและวัสดุหลัก และเมืองก้านโจว เน้นการสนับสนุนวิสาหกิจการบินและมหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนาโดรนและเครื่องบินเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

(2) สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยชั้นนำที่มีเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุใหม่ที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุหายาก ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฮโดรเจน อาทิ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฮโดรเจน และวัสดุการกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนในรูปของแข็ง โดยมีตัวอย่างการวิจัยและพัฒนา เช่น (1) มหาวิทยาลัยหนานชาง มณฑลเจียงซี ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  “กงชิงเฉิง” เพื่อผลิตสารไฮโดรเจนจากการสกัดกากอุตสาหกรรมด้วยต้นทุนที่ต่ำ และ (2) มหาวิทยาลัยจิ่วเจียง ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalysis) และการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเคมี (Electrolysis) เพื่อแยกน้ำออกเป็นก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจน

(3) เป้าหมายปี 2568 เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสูงกว่า 1,000 ตันต่อปี ยานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนประมาณ 500 คัน สถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนใหม่ 10 แห่ง และมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนให้ได้มากกว่า 3 หมื่นล้านหยวนภายในปี 2568

ปัจจุบัน จีนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฮโดรเจนรายใหญ่ของโลก โดยมุ่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนวัตกรรมการปฏิวัติเทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ปี 2559 – 2573) และแผนระยะกลางและระยะยาวสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจน (ปี 2564 – 2578) โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวเนื่องให้ครอบคลุมทั้งการผลิตไฮโดรเจน วัสดุกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน การขนส่ง ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ขณะที่มณฑลเจียงซีมีวิสาหกิจด้านการผลิตพลังงานไฮโดรเจนมากกว่า 10 ราย โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองจิ่วเจียง และเมืองก้านโจว รวมมีกำลังการผลิตไฮโดรเจนปีละประมาณ 300,000 ตัน และโครงการผลิตไฮโดรเจน  2 โครงการในเมืองจิ่วเจียงมีกำลังการผลิตปีละ 181,000 ตัน และ 75,000 ตัน ซึ่งโครงการในเมืองจิ่วเจียงนี้ เป็นโครงการผลิตไฮโดรเจนที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเจียงซี นอกจากนั้น เมืองจิ่วเจียงยังมีการสร้างสถานีไฮบริดน้ำมัน-ไฟฟ้า-ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์แห่งแรกของมณฑล โดยมีความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน  วันละ 500 กก. รวมทั้งเร่งส่งเสริมการพัฒนาเรือพลังงานไฮโดรเจนอีกด้วย สำหรับการประยุกต์ใช้พลังงานไฮโดรเจนของมณฑลเจียงซีในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นในด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมี และอโลหะ รวมถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานพาหนะ

อย่างไรก็ดี ด้วยกระบวนการผลิตไฮโดรเจนด้วยเชื้อเพลิงสะอาดที่มีต้นทุนสูงและยากต่อการจัดเก็บและขนส่ง กอปรกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายการใช้งานพลังงานไฮโดรเจนที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้การพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนในปัจจุบันยังมีข้อจำกัด ขณะที่ไทยซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็สามารถติดตามและถอดบทเรียนการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของจีน รวมทั้งมณฑลเจียงซี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนของไทย ต่อไปในอนาคต

แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/01/31/019929580.shtml

The post มณฑลเจียงซีออกแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจน (ปี 2566 – 2578) appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]