กุ้ยหยางตั้งเป้าปี 2568 เศรษฐกิจสีเขียวโตเกิน 50% ของ GDP

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 รัฐบาลนครกุ้ยหยางได้ประกาศ “แผนดำเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวของนครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพสูง” โดยตั้งเป้าว่า ภายในปี 2566 เศรษฐกิจสีเขียวของนครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 49 ของมูลค่า GDP เมือง และเพิ่มเป็นมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2568

ขณะเดียวกัน แผนดำเนินงานดังกล่าวจะมุ่งเน้น “การผลิตสีเขียว การบริโภคสีเขียว การใช้ชีวิตสีเขียว และอารยธรรมสีเขียว” โดยจะส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวด้วยการ “เพิ่มสีเขียว ประหยัดพลังงาน ลดคาร์บอน และรักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวอย่างรอบด้าน รวมถึงเพื่อใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวทางเสริมสร้างให้นครกุ้ยหยางกลายเป็น “เมืองเอกอันแข็งแกร่ง” ที่มีความได้เปรียบในการพัฒนาและการแข่งขันทางตลาด

ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวด้วยการ “เพิ่มสีเขียว ประหยัดพลังงาน ลดคาร์บอน และรักษาสิ่งแวดล้อม” จะดำเนินงานดังนี้

  1. การเพิ่มสีเขียว โดยนอกเหนือจากส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้แล้ว ยังหมายรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ความเป็นสีเขียวใน 4 ด้าน ได้แก่ การยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นสีเขียว การปรับปรุงระบบคมนาคมให้มีความเป็นคาร์บอนต่ำ การพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างในแนวทางสีเขียวและลดการใช้พลังงาน และการส่งเสริมการรีไซเคิลและการกำจัดขยะให้มีมาตรฐาน
  2. การประหยัดพลังงาน โดยจะดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและคาร์บอนต่ำ การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การลดการปล่อยคาร์บอนในพื้นที่สำคัญ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสีเขียวและลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน
  3. การลดคาร์บอน โดยจะมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบาย “คาร์บอนคู่” ของจีน
  4. การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศและการป้องกันมลพิษ รวมถึงการรักษาตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2023/01/10/018297874.shtml

กุ้ยหยาง เศรษฐกิจสีเขียว พลังงาน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]