ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2565 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ 307,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.1 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 149,820 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และมูลค่าการนำเข้า 157,510 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.1

อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนานด้วยมูลค่าการค้า 115,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ครองสัดส่วนร้อยละ 37.7 ของมูลค่ากับต่างประเทศทั้งหมดของมณฑลยูนนาน โดยคู่ค้า 10 อันดับแรกของยูนนานในช่วงดังกล่าว ได้แก่ เมียนมา ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ไทย มาเลเซีย คูเวต บราซิล สปป. ลาว และฮ่องกง

สินค้าส่งออกที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ได้แก่ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมูลค่า 49,710 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 2.9 แต่ยังคงครองอันดับหนึ่งสินค้าส่งออกของมณฑลยูนนานด้วยสัดส่วนร้อยละ 33.2 ขณะที่สินค้าส่งออกที่ใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่า 22,220 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ครองสัดส่วนร้อยละ 14.8 ในสินค้าส่งออกของมณฑล

สินค้านำเข้าที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ได้แก่ น้ำมันดิบมีมูลค่า 46,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.9 หินแร่โลหะมีมูลค่า 38,580 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และสินค้าเกษตรมีมูลค่า 19,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โดยสินค้าทั้งสามประเภทข้างต้นครองสัดส่วนในมูลค่าสินค้านำเข้าของมณฑลร้อยละ 29.8 ร้อยละ 24.5 และร้อยละ 12.7 ตามลำดับ

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2022/12/12/032385334.shtml

ยูนนาน การค้า นำเข้า ส่งออก

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/