• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • กุ้ยโจวโพรโมตข้าวเหนียว “เซียงเหอนั่ว” บนเวทีการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ COP15 – thaibizchina

กุ้ยโจวโพรโมตข้าวเหนียว “เซียงเหอนั่ว” บนเวทีการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ COP15 – thaibizchina

ข้าวเหนียว “เซียงเหอนั่ว” (香禾糯/Kam Rice of China, Kam Sweet Rice) ของอำเภอฉงเจียง เขตปกครองตนเองชนชาติแม้วและชนชาติต้ง เฉียนตงหนาน มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการประชาสัมพันธ์บนเวทีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ระยะที่สอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

ข้าวเหนียวเซียงเหอนั่วเป็นสายพันธุ์ข้าวเหนียวโดดเด่นที่ได้รับการสืบทอดโดยชนชาติต้งมาอย่างยาวนาน มีจุดเด่นที่มีโปรตีนและปริมาณไลซีนที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์สูงกว่าข้าวเหนียวทั่วไป จนได้รับฉายาว่า “ราชาแห่งข้าวเหนียว” การปลูกข้าวเหนียวเซียงเหอนั่วของอำเภอฉงเจียงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกข้าวเหนียวควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาและเป็ด โดยปลาและเป็ดจะกินแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในนาข้าว ขณะที่มูลของพวกมันยังเป็นแหล่งสารอาหารที่ดีของข้าวเหนียวอีกด้วย นับเป็นการสร้างห่วงโซ่ชีวภาพที่สมบูรณ์ของการพัฒนาวงจรสีเขียวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและดินในพื้นที่ชุ่มน้ำได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นกรณียอดเยี่ยมของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ ในด้านการตลาด เกษตรกรและผู้ประกอบการของอำเภอฉงเจียงยังร่วมกันจัดตั้งทีมไลฟ์สดเพื่อแนะนํากระบวนการเพาะปลูกข้าวเหนียวและวัฒนธรรมชนชาติต้งที่มีสีสัน ส่งผลให้ข้าวเหนียวเซียงเห่อนั่วมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นและจำหน่ายไปทั่วประเทศจีน ขณะเดียวกัน ปัจจุบันอำเภอฉงเจียงก็อยู่ระหว่างส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหม่และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างจริงจัง โดยผสมผสาน “การท่องเที่ยว+การปลูกข้าวเหนียว+วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย” แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย รวมถึงต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอำเภอฉงเจียง

อนึ่ง การประชุม COP15 ระยะที่หนึ่งจัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ในหัวข้อ “อารยธรรมเชิงนิเวศ: ร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับทุกชีวิตบนโลก” (Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth)

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1751889668061382890&wfr=spider&for=pc

กุ้ยโจว ฉงเจียง ข้าวเหนียว cop15

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]