เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2565 สำนักงานการกงสุลแห่งชาติจีน (GACC) เผยว่า (1) ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนอยู่ที่ 23.6 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 10.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้า 13.37 ล้านล้านหยวน และ 10.23 ล้านล้านหยวน ตามลำดับ เติบโตร้อยละ 14.7 และร้อยละ 5.3 ตามลำดับ และ (2) ในเดือน ก.ค. 2565 มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากเดือน พ.ค. 2565 โดยมีมูลค่าการส่งออก 2.25 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 และมีมูลค่าการนำเข้า 1.56 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 7.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิก RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) ในปี 2563 จีนส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP รวมมูลค่า 6.98 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของมูลค่าการส่งออกของจีน (2) ในปี 2564 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิก RCEP อยู่ที่ 12.07 ล้านล้านหยวน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.9 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีน และ (3) ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิก RCEP เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 China Institute of International Studies ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศจีนเผยว่า ในปี 2564 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่ที่ 3.98 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 105 เมื่อเทียบกับปี 2558 ในจำนวนดังกล่าว มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอยู่ที่ 2.82 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 จากปี 2563 นอกจากนี้ ปัจจุบันมีบริษัทการเกษตรของจีนกว่า 300 แห่งได้เข้าไปลงทุนในประเทศลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศลุ่มน้ำโขง เช่น ข้าวสาร เนื้อโค และมะม่วง เป็นต้น

และเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 สนง. ศุลกากรมณฑลหูเป่ยเผยว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่าการค้าระหว่างมณฑลหูเป่ยกับประเทศสมาชิก RCEP อยู่ที่ 1.05 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.9 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของมณฑลหูเป่ยในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ มูลค่าการค้าระหว่างมณฑลหูเป่ยกับประเทศตามข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRI) อยู่ที่ 9.84 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/