เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 ODI ของจีน (ไม่รวมภาคการเงิน) มีมูลค่ารวม 2.87 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการค้าส่งและการค้าปลีกอยู่ที่ 8.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้มูลค่าการลงทุนของจีนในประเทศตามเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) มีมูลค่ารวม 8.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.4 ของมูลค่า ODI ทั้งหมดของจีนในช่วงดังกล่าว

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 จีนมียอดรวมมูลค่าโครงการสัญญาในต่างประเทศ (Foreign Contract Project) ที่แล้วเสร็จอยู่ที่ 5.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งในจำนวนดังกล่าว ส่วนที่เป็นโครงการสัญญาในประเทศตามเส้นทาง BRI มีมูลค่า 2.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.4 ของมูลค่าโครงการสัญญาทั้งหมดของจีนในต่างประเทศ

 

แหล่งที่มา:

http://m.news.cn/2022-06/23/c_1128770786.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/