เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลมณฑลหูหนานได้ออกมาตรการสนับสนุนการรีไซเคิลเศษโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-ferrous Metal) โดยมุ่งเน้นพัฒนาเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมไฮเอนด์ รวมถึงดำเนินงานในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของหูหนานมีความแข็งแกร่งและมั่นคง ทั้งนี้ หูหนานตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 อุตสาหกรรมรีไซเคิลโลหะนอกกลุ่มเหล็กจะมีปริมาณการผลิตปีละ 20 ล้านตัน รวมมูลค่าการผลิตปีละ 200,000 ล้านหยวน สร้างรายได้ทางภาษีปีละ 10,000 ล้านหยวน และมีบริษัทที่ชำระภาษีมากกว่า 500 ล้านหยวนต่อปีจำนวน 3-5 บริษัท

ขณะเดียวกัน มาตรการดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูงสำหรับการรีไซเคิลเศษโลหะ 4 ประเภท ได้แก่ ทองแดงและอะลูมิเนียม เหล็กกล้า ทังสเตนและโคบอลต์ และโลหะหายากที่มีค่า รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น เช่น การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับอำเภอและระดับเมืองที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมของโลหะทั้งสี่ประเภทดึงดูดบริษัทชั้นนำด้านการแปรรูปขั้นสูงเข้ามาลงทุน และการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมการคลังมณฑลหูหนานให้แก่อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะที่สำคัญในระดับอำเภอและระดับเมือง นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลหูหนานยังส่งเสริมการสร้างเขตสาธิตการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมทั้งในระดับมณฑลและการยกระดับไปสู่ระดับประเทศจีนอีกด้วย

สำหรับการสนับสนุนด้านนโยบายการเงิน รัฐบาลมณฑลหูหนานมีแผนประสานงานขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากกองทุนเพื่อการพัฒนาสีเขียวแห่งชาติ (National Green Development Fund) หรือขอจัดตั้งกองทุนย่อยเพื่อการพัฒนาสีเขียวในมณฑลหูหนาน ตลอดจนการขอเพิ่มการสนับสนุนจากกองทุนอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของมณฑลหูหนาน รวมไปถึงกรมการคลังมณฑลหูหนานจะให้เงินรางวัลแก่บริษัทกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ

ในด้านมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐจะอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงในระดับต่ำโดยลดขั้นตอนการยื่นขออนุมัติการเคลื่อนย้ายขยะอันตรายข้ามมณฑล รวมถึงสนับสนุนบริษัทแปรรูปขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมของโลหะทั้งสี่ประเภทให้สามารถนำเศษโลหะมารีไซเคิลได้ทันเวลา

ที่มา: https://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/sy/hnyw1/202108/t20210830_20408864.html

หูหนาน เศษโลหะ รีไซเคิล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/