เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลมณฑลหูหนานได้ประกาศ “แผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในมณฑลหูหนานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2564-2568” โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 มณฑลหูหนานจะมีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทะลุหลักล้านล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของมูลค่า GDP มณฑล

แผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ไฮเอนด์ วัสดุใหม่ การบินและอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ การอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม พลังงานใหม่และรถยนต์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมบริการเกิดใหม่ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะประกอบด้วย ข้อมูลควอนตัม เทคโนโลยี 6G พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานไฮโดรเจน ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) วัสดุมิติต่ำ
(Low-Dimensional Materials) รวมถึงเทคโนโลยีทะเลลึก ใต้พิภพ และอวกาศ

นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมเกิดใหม่ใน 5 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี นวัตกรรม บุคลากร การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ รวมถึงยังมีมาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีมากกว่าร้อยละ 12 ต่อปี และส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนเพื่อให้มีบริษัทอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาติของมณฑลหูหนานรวมมากกว่า 13,000 แห่ง

ทั้งนี้ จากสถิติในปี 2563 หูหนานมีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 400,000 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่า GDP มณฑล และขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 9.9 ต่อปี

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/2021-08/26/c_1127796348.htm

หูหนาน อุตสาหกรรมเกิดใหม่

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/