เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลนครหนานชาง มณฑลเจียงซี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมข้อมูลการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 7 (the 7th China Traditional Chinese Medicine Information Conference) และงานแสดงสินค้าการแพทย์แผนจีน สุขภาพ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ (the Traditional Chinese Medicine, Health and Information Products Expo) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความสำเร็จด้านการแพทย์แผนจีนของนครหนานชาง และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนระหว่างเครือข่ายบริษัทยาทั้งในจีนและต่างประเทศ โดยมีบริษัทยาเข้าร่วม 620 ราย

ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญกับการกระจายข้อมูลการแพทย์แผนจีน โดยมุ่งผลักดันการบูรณาการด้านการแพทย์แผนจีนกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการสืบทอด ต่อยอด ริเริ่ม และการพัฒนานวัตกรรมของการแพทย์แผนจีนและการสร้างฐานข้อมูลการแพทย์แผนจีนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ 5 ปีฉบับที่ 14

แหล่งอ้างอิง http://www.jx.chinanews.com/news/2021/0731/52830.html

The post นครหนานชาง มณฑลเจียงซี จัดการประชุมข้อมูลสมุนไพรจีน ครั้งที่ 7 และนิทรรศการการแพทย์แผนจีนและข้อมูลผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนจีน appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/