เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยสถิติการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลหูหนานในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งมีมูลค่ารวม 25,180 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28.4 โดยเมืองที่มีมูลค่านำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุด ได้แก่ เมืองเยว่หยาง ซึ่งมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่านำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑล รองลงมาได้แก่ นครฉางซา และเมืองหย่งโจว เมื่อรวมทั้งสามเมืองคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90

ในด้านการส่งออก สินค้าเกษตรที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ พืชผัก รวมมีปริมาณการส่งออก 278,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 โดยส่งออกไปยัง 29 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 74.2 ส่งออกไปยังฮ่องกง ซึ่งในปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีผู้เพาะปลูกพืชผัก 382 ราย และบริษัทแปรรูปพืชผักอีก 18 ราย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้สามารถส่งออกไปยังเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA)

ในด้านการนำเข้า สินค้าเกษตรที่นำเข้ามากที่สุดส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทธัญพืช เช่น ถั่วเหลือง และข้าวโพด โดยนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.3 และข้าวโพดเพิ่มขึ้นร้อยละ 190 ในประเด็นนี้ สำนักงานศุลกากรนครฉางซาวิเคราะห์ว่า เนื่องจากในปี 2564 จำนวนสุกรมีชีวิตในมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 ทำให้มีความต้องการถั่วเหลืองและข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้นตาม

ที่มา: https://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/sy/hnyw1/202108/t20210822_20387639.html

หูหนาน นำเข้า ส่งออก การค้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/