เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมพาณิชย์มณฑลหูหนานได้ประกาศ “มาตรการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียนสำหรับวิสาหกิจทุนต่างชาติในมณฑลหูหนาน” (Complaints and Settlements Measures for Foreign-invested Enterprises in Hunan Province) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยมาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนของวิสาหกิจทุนต่างชาติในหูหนาน คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของวิสาหกิจกลุ่มดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาในมณฑล

สำหรับมาตรการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 หมวด รวม 34 ข้อบท ประกอบด้วย บททั่วไป องค์กรรับและแก้ไขข้อร้องเรียน การยื่นและรับข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน และบทเสริม โดยมาตรการทั้งหมดจะใช้บังคับกับข้อร้องเรียนที่วิสาหกิจทุนต่างชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กำกับของมณฑลหูหนานเป็นผู้ร้อง  ทั้งนี้ กรมพาณิชย์มณฑลหูหนานได้ตีความมาตรการดังกล่าวและสรุปเป็นลักษณะเด่น 4 ประการ ประกอบด้วย

(1) ขยายช่องทางปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของนักลงทุนต่างชาติ โดยการจัดตั้งกลไกรับและแก้ไขข้อร้องเรียนสำหรับวิสาหกิจทุนต่างชาตินับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกันระหว่างนักลงทุนต่างชาติ วิสาหกิจทุนต่างชาติ และหน่วยงานภาครัฐผู้กำกับดูแล เพิ่มเติมจากกระบวนการทางปกครองและการฟ้องร้องตามกฎหมายที่มีอยู่เดิม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการข้อร้องเรียนของวิสาหกิจทุนต่างชาติ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มการคุ้มครองเชิงสถาบันให้กับวิสาหกิจเหล่านี้เมื่อต้องดำเนินการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนตามกฎหมาย

(2) เพิ่มการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของวิสาหกิจทุนต่างชาติ โดยมาตรการเหล่านี้มุ่งปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ร้องตลอดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ร้องในการยื่นดำเนินการกระบวนการทางปกครองและการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกันหน่วยงานที่มีหน้าที่รับและแก้ไขข้อร้องเรียน
ก็จะดำเนินมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง โดยมุ่งคุ้มครองความลับทางธุรกิจ ข้อมูลปกปิดทางธุรกิจ รวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ร้อง ที่สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังจะปกป้องไม่ให้องค์กรหรือบุคคลอื่นใดแทรกแซงหรือกลั่นแกล้งผู้ร้องอีกด้วย

(3) สร้างความชัดเจนด้านการประสานงานระหว่างกลไกระดับมณฑลที่เกี่ยวข้องกับการรับและแก้ไขข้อร้องเรียน โดยกรมพาณิชย์มณฑลหูหนานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งกลไกการประชุมร่วมเกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียนของวิสาหกิจทุนต่างชาติ เพื่อประสานงานและส่งเสริมการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในระดับมณฑล พร้อมชี้นำและควบคุมการทำงานในระดับท้องถิ่น

(4) กำหนดขอบเขตและประเด็นข้อเรียกร้องของวิสาหกิจทุนต่างชาติ โดยมาตรการเหล่านี้จัดทำขึ้นบนสมมติฐานที่ว่า ผู้ร้องเชื่อมั่นว่าการกระทำทางปกครองขององค์กรทางปกครองและเจ้าหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นได้ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของตน หรือก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมการลงทุนของผู้ร้อง อย่างไรก็ดี มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถใช้บังคับกับข้อพิพาทในคดีแพ่งและข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างผู้ร้องกับบุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือองค์กรอื่น ๆ

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202108/t20210805_20270664.html

หูหนาน การลงทุน ต่างชาติ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/