มณฑลกุ้ยโจวนับเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรจีนที่สำคัญหลายชนิด โดยกุ้ยโจวเป็นหนึ่งในสี่มณฑลผู้ผลิตสมุนไพรจีนรายใหญ่ของจีน ปัจจุบัน กุ้ยโจวมีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจีนรวม 7,000,000 หมู่ (ประมาณ 2,900,000 ไร่) ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจีน มีปริมาณผลผลิตกว่า 2,070,000 ตัน สร้างรายได้รวมกว่า 22,440 ล้านหยวน (หรือประมาณ 3,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยนับตั้งแต่ปี 2561 รายได้จากสมุนไพรจีนของกุ้ยโจวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 5,000 ล้านหยวน

เมื่อปี 2562 มณฑลกุ้ยโจวได้ประกาศแผนการก่อสร้าง “สวนสมุนไพรจีนตามความต้องการเฉพาะ” (customized herb park) โดยกำหนดเป้าหมายให้ภายในปี 2565 หน่วยงานทางการแพทย์ภาครัฐในมณฑลสามารถซื้อวัตถุดิบสำหรับยาสมุนไพรจีนจากสวนสมุนไพรจีนข้างต้นได้ ขณะเดียวกันสวนสมุนไพรจีนเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยผลักดันให้กุ้ยโจวกลายเป็นแหล่งสำรองวัตถุดิบสำหรับยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงระดับโลกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2568 ปัจจุบัน กุ้ยโจวมีสวนสมุนไพรจีนลักษณะนี้ 39 แห่ง ขนาดเนื้อที่รวม 230,000 หมู่ (ประมาณ 95,833 ไร่)

ในภาพรวม กุ้ยโจวมีแผนจัดตั้งสวนสมุนไพรจีนตามความต้องการเฉพาะทั่วมณฑล พร้อมดำเนินการเชื่อมโยงสวนสมุนไพรจีนเหล่านี้เข้ากับแหล่งผลิต เกษตรกร และวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมณฑลจะส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกสมุนไพรจีนคุณภาพสูงเพื่อขายให้กับวิสาหกิจแปรรูปเป็นยาสมุนไพรจีน ก่อนจะขายสินค้าต่อให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ภาครัฐในมณฑล

ที่สำคัญ การพัฒนาสวนสมุนไพรจีนตามความต้องการเฉพาะของมณฑลกุ้ยโจวดังยังใช้ระบบการควบคุมและติดตามผลผลิตที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและอินเทอร์เน็ต โดยระบบดังกล่าวสามารถ “ตรวจสอบย้อนกลับ” ความปลอดภัยและคุณภาพของสมุนไพรจีนที่ผลิตจากสวนเหล่านี้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป
ขั้นพื้นฐาน การเก็บรักษาในคลังสินค้า ไปจนถึงการจัดจำหน่าย

ในระยะยาว กุ้ยโจวยังมีแผนจัดตั้งตลาดกระจายสินค้าทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อจัดจำหน่ายสมุนไพรจีนของมณฑลไปทั่วประเทศจีน รวมทั้งส่งเสริมให้สวนสมุนไพรจีนตามความต้องการเฉพาะเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ฟื้นฟูชนบท” (rural revitalization) ของมณฑล โดยปัจจุบัน เกษตรกรเจ้าของสวนสมุนไพรจีนตามความต้องการเฉพาะในกุ้ยโจวมีรายได้เฉลี่ย 10,000 หยวนต่อปี ขณะเดียวกันวิสาหกิจผู้ผลิตยาสมุนไพรจีนในมณฑลก็มีแหล่งสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับผลิตยาสมุนไพรจีนที่แน่นอน

ที่มา: http://guizhou.chinadaily.com.cn/2021-08/02/c_648886.htm

กุ้ยโจว สมุนไพร

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/