เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยถึงระยะเวลาการดำเนินพิธีการทางศุลกากรขาออกของรถไฟขนส่งสินค้าจากมณฑลหูหนานไปยุโรป โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้ปรับปรุงระบบ “การยื่นเรื่องล่วงหน้า” สำหรับสินค้าขาออกที่ขนส่งด้วยรถไฟหูหนาน-ยุโรป ส่งผลให้เวลาดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกลดลงจาก 5 ชั่วโมง 13 นาที ในเดือนมกราคม 2564 เหลือเพียง 25 นาทีโดยเฉลี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการประหยัดเวลาเป็นอย่างมากและดีกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศของจีนอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับขั้นตอน “การยื่นเรื่องล่วงหน้า” ของสินค้าขาออกนั้น ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบฟอร์มใบขนส่งสินค้าขาออกผ่านทางออนไลน์ไปยังหน่วยงานศุลกากร โดยเมื่อถึงวันนัดหมายและผู้ประกอบการได้ขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ควบคุมของศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าวได้ทันทีหลังจากเปรียบเทียบความถูกต้องของใบขนสินค้าขาออกผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบข้างต้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ
เป็นอย่างมาก

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/2021-08/05/c_1127731680.htm

หูหนาน ศุลกากร รถไฟ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/