เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสถิตินครเฉิงตู ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของนครเฉิงตูใน 2 ไตรมาสแรกของปี 2564 โดยระบุว่า GDP ของนครเฉิงตูมีมูลค่า 960,272 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิมีมูลค่า 21,018 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิมีมูลค่า 295,902 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 และอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิมีมูลค่า 643,352 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.21

 1. มูลค่าอุตสาหกรรมในเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
  1.1 ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตรากำลังการผลิตสุกรเพิ่มกลับขึ้นมาโดยมีสุกรในตลาด 1.957 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 และอยู่ระหว่างการเลี้ยงอยู่ 3.001 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7
  1.2 มูลค่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 20 ล้านหยวน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 บริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีบริษัท 30 แห่งที่ผลประกอบการรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6
  1.3 อุตสาหกรรมด้านการบริการมีอัตราการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ด้านซอฟต์แวร์และบริการสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ด้านการขนส่งสินค้า คลังสินค้าและไปรษณีย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 ด้านค้าปลีกและค้าส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 ด้านการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3
 2. ยอดการค้าปลีกรวมของสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 24
  2.1 การลงทุนในสาธารณสุข ด้านการบริการสำหรับประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.3 แบ่งเป็นด้านสุขภาพและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.9 ด้านวัฒนธรรมและกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6 โดยเฉพาะเขตที่สำคัญ อาทิ เขตเทียนฝู่ไฮเทค เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ เขตเฉิงตูจือกวาด เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 23.2 และ 23.2 ตามลำดับ
  2.2 มูลค่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคฟื้นตัวสูงขึ้น มูลค่ายอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครวม 457,630 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 แบ่งเป็นมูลค่ายอดค้าปลีกในชนบท 17,920 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2 และมูลค่ายอดค้าปลีกในเมือง 439,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8
  2.3 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวม 367,950 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 คิดเป็นร้อยละ 87.8 ของมูลค่าการนำเข้าส่งออกทั้งหมดของมณฑลเสฉวน แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 206,750 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 และมูลค่าการนำเข้า 161,200 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4
  2.4 การลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
  การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9
 3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 โดยอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมข้อมูลมหัต (Big data) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1
 4. อัตราการจ้างงานใหม่เพิ่ม 144,000 ตำแหน่ง อัตราคนว่างงานที่ลงทะเบียนในระบบร้อยละ 2.9 ลดลงร้อยละ 0.1 จากไตรมาสที่ 1
 5. ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ลดลงร้อยละ 0.1
รายการ เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
การรักษาพยาบาล +3.1
การขนส่งและโทรคมนาคม +1.9
สินค้าในชีวิตประจำวันและบริการ +1.7
อาหารและเครื่องดื่ม +0.7
อาหารยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -0.2
ที่อยู่อาศัย – 0.5
เครื่องนุ่งห่ม -2.3
การศึกษา วัฒนธรรมและบันเทิง -3.3

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ Chengdu Municipal People’s Government (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
http://www.chengdu.gov.cn/chengdu/home/2021-07/20/content_f3bb329a382a4f6eaa9d339554b964e0.shtml

ภาพประกอบ : เว็บไซต์ www.freepik.com
<a href=’https://www.freepik.com/vectors/arrow’>Arrow vector created by pch.vector – www.freepik.com</a>

 

 

 

 

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/