บริษัท Yunnan Provincial State Owned Financial Capital Holding Group จำกัด (云南省国有金融资本   控股集团有限公司) ซึ่งก่อตั้งโดยกรมการคลังมณฑลยูนนาน ได้ร่วมกับเครือ Shanghai Pengxin Group (上海鹏欣集团)    ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แร่ และการเกษตรทันสมัย ก่อตั้ง “กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ” มูลค่า 2,002 ล้านหยวน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้มีพิธีเปิดโรงเลี้ยงโคต้นแบบที่ตำบลเฟิ้งเหอ อำเภอสวินเตี้ยน    นครคุนหมิงอย่างเป็นทางการ โดยโรงเลี้ยงโคดังกล่าวมีขนาดพื้นที่โครงการระยะที่หนึ่ง 960 หมู่ (ประมาณ 400 ไร่) รองรับโคได้ 12,000 ตัว ปัจจุบันมีการนำเข้าโคสายพันธุ์เฮียร์ฟอร์ดคุณภาพดีจากประเทศอุรุกวัย 10,581 ตัวแล้ว ถือเป็นโครงการลงทุนแรกของ Shanghai Pengxin Group ในนครคุนหมิง นอกจากนี้ โรงเลี้ยงโคต้นแบบกำลังขยายโครงการระยะที่สอง     ซึ่งจะช่วยให้โรงเลี้ยงต้นแบบสามารถรองรับโคเพิ่มได้เป็น 15,000 ตัว

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2563 Shanghai Pengxin Group ได้ก่อตั้งบริษัท Yunnan Pengxin Fusheng Agricultural Development จำกัด (云南鹏欣富盛农业发展有限公司) และได้ลงนาม “ข้อตกลงกรอบความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ” กับรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งในมณฑลยูนนาน เช่น เมืองหลินชาง เมืองเป่าซาน เขตฯ เต๋อหง เมืองผูเอ่อร์ เขตฯ หงเหอ และเมืองจาวทง เป็นต้น

อนึ่ง รัฐบาลมณฑลยูนนานมีนโยบายนำเข้าโคเนื้อมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าโคมีชีวิต โดยกำหนดจุดนำเข้า ได้แก่ (1) จุดผ่อนปรนเหมิงหม่าน อำเภอเหมิ่งลา เขตฯ สิบสองปันนา ซึ่งติดกับเมืองสิงของลาว (2) จุดผ่อนปรนม่านต้ง เมืองจิ่งหง เขตฯ สิบสองปันนา ซึ่งติดกับเขตพิเศษที่ 4 รัฐฉานของเมียนมา และ (3) จุดผ่อนปรน
น่งเต่า เมืองรุ่ยลี่ เขตฯ เต๋อหง ซึ่งติดกับเมืองมูเซของเมียนมา  ทั้งนี้ โครงการข้างต้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองของจีน ขณะที่การลักลอบนำเข้าโคเนื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังมณฑล
ยูนนานก็มีความยากลำบากจากมาตรการป้องกันอาชญากรรมข้ามแดนอย่างเข้มงวดของฝ่ายจีน ส่งผลให้กำลังการผลิตเนื้อวัวไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในตลาดจีน รัฐบาลมณฑลยูนนานจึงต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม “อาหารสีเขียว” และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “การเกษตรที่ราบสูงทันสมัยที่มีเอกลักษณ์” ของมณฑล

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2021/07/19/031561870.shtml

ยูนนาน โคเนื้อ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/