กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของยูนนานทะลุ 10 ล้านกิโลวัตต์ – thaibizchina

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 4.815 ล้านกิโลวัตต์ อัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 3 ของจีน ทำให้มณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 10.065 ล้านกิโลวัตต์ ทะลุหลัก 10 ล้านกิโลวัตต์เป็นครั้งแรก

นับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 ปัจจุบันมณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ (พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) รวม 23.74 ล้านกิโลวัตต์ แบ่งเป็น กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 12.55 ล้านกิโลวัตต์ และกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 11.19 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของมณฑลยูนนาน แซงหน้ากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 ของมณฑลยูนนาน รองจากกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ

ทั้งนี้ ในปี 2566 การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำมีปริมาณลดลงเนื่องจากประสบภัยแล้ง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 แม่น้ำล้านช้างมีปริมาณน้ำลดลงประมาณร้อยละ 25 ส่งผลให้เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำแต่ละแห่งในแม่น้ำล้านช้างผลิตไฟฟ้าลดลงประมาณร้อยละ 22-28 ส่วนทางกับปริมาณความต้องการอุปโภคไฟฟ้าในมณฑลยูนนานที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีปริมาณ 17,029 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีปริมาณ 5,085 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25.8 และร้อยละ 116.50 ตามลำดับ ช่วยทดแทนปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ลดลงได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (2564-2568) มณฑลยูนนานตั้งเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ให้ได้มากกว่า 50 ล้านกิโลวัตต์ โดยในช่วงที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 มณฑลยูนนานมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างแล้ว 393 แห่ง รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 43.6349 ล้านกิโลวัตต์ ในจำนวนนี้ เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2566 จำนวน 132 แห่ง รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 12.145 ล้านกิโลวัตต์ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมงานเพื่อเริ่มการก่อสร้างอีก 197 โครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 18.0427 ล้านกิโลวัตต์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ภายในปี 2566 กว่า 15 ล้านกิโลวัตต์ เพื่อบรรลุการเป็นมณฑลแห่งพลังงานสีเขียว ซึ่งปัจจุบันมณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวและมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 90 ตามลำดับ

ที่มา: https://newenergy.in-en.com/html/newenergy-2423362.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]